Вивчення референтних груп сучасного суспільства

  • Просмотров 4241
  • Скачиваний 19
  • Размер файла 105
    Кб

Курсова робота Вивчення референтних груп сучасного суспільства План Вступ Розділ 1. Соціологічний підхід до вивчення референтних груп 1.1 Соціальні групи — інгрупи та аутгрупи 1.2 Поняття референтні групи в контексті соціальних груп Розділ 2. Референтні групи в житті сучасної людини 2.1 Поняття референтних груп у науковому дискурсі. Огляд основних концепцій 2.2 Нормативна і порівняльна функції референтних відносин 2.3

Референтність, як умова формування й розвитку особистості 2.4 Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості Висновки Список використаної літератури Вступ «Людина в групі не є самою собою: вона одна із клітинок організму, яка настільки ж відрізняється від нього, як клітинка вашого тіла відрізняється від вас» Д. Стейнбек Актуальність теми зумовлюється необхідністю аналізу механізмів трансформаційних

соціальних процесів. Трансформаційні процеси охоплюють усі підсистеми суспільства, проте сам процес трансформації не є єдиним і несуперечливим. У своїх негативних проявах процеси трансформації призводять до неузгодженості на інституційному та діяльнісному рівнях, до протиріч у сфері ідеального і реального, до різкої деформації соціальної структури та іншого. Синтез цілеспрямованих і стихійних змін інституційної

структури визначає утворення одних і розмивання інших соціальних груп, в тому числі референтних груп населення. Висока динамічність процесів, що відбулися в соціальній, політичній і економічній сферах українського соціуму в 90-ті рр. ХХ століття, коли перехід України до принципово нового укладу життя спричинив глибокі зміни в соціальній структурі, зміну культурно-ідеологічних інтересів, сьогодні зміняється періодом

відносної стабільності суспільного розвитку, поступово в країні наростають процеси соціально-структурної консервації. Наприкінці ХХ початку ХХІ століття зміни торкнулися не тільки глобальної політики або глобальної економіки, але й малих груп населення, кожної окремої людини. Детермінуючий вплив, з боку соціального середовища стає менш твердим, активність індивіда одержує великий простір для вільного прояву. Вивчення