Управління формуванням капіталу виноробних підприємств — страница 3

  • Просмотров 388
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 64
    Кб

дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до плану науково-дослідної роботи відділу інвестицій Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН „Розробити пропозиції щодо інвестиційного забезпечення АПК в ринкових умовах” (ДР №0101U000242), кафедри менеджменту та фінансів Одеської національної академії харчових технологій „Удосконалення

фінансово-кредитних відносин в АПК” (ДР №0110U005102). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій з удосконалення механізму управління формуванням капіталу виноробних підприємств Південного регіону України. Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені і вирішені завдання: дослідити економічні умови формування капіталу виноробних

підприємств та систематизувати існуючі концепції його управління; визначити специфічні особливості і фактори формування структури капіталу виноробних підприємств та вдосконалити його класифікацію; обґрунтувати систему критеріїв оцінки фінансової стійкості та проаналізувати її стан на виноробних підприємствах; визначити сукупність критеріїв оцінки ефективності використання методів управління капіталом та

обґрунтувати його оборотність і рентабельність на виноробних підприємствах; розробити економіко-математичну модель оптимізації структури управління капіталом виноробного підприємства та визначити її ефективність в цій галузі; обґрунтувати практичні рекомендації щодо пріоритетних напрямів використання капіталу виноробними підприємствами. Об’єктом дослідження визначено процес управління формуванням капіталу

виноробних підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань щодо управління формуванням капіталу виноробних підприємств з метою оптимізації його структури та ефективного використання на сучасному етапі господарювання. Методи дослідження. Теоретичною і методичною базою дослідження є фундаментальні положення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених з досліджуваної

проблеми. Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти та державні нормативні документи, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики Миколаївської та Одеської областей, статистична, виробнича та фінансова звітність виноробних підприємств регіону. У процесі дослідження були використані такі методи: спостереження, порівняння, аналіз і узагальнення – для