Управління формуванням капіталу виноробних підприємств

  • Просмотров 370
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 64
    Кб

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ „КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОЗАЧЕНКО ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 663.2: 330.14 УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КАПІТАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в

Одеській національній академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор ХАРКІВСЬКИЙ Дмитро Федорович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри менеджменту та фінансів. Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту, проректор з міжнародних зв’язків кандидат економічних наук, доцент ДОДОНОВ Сергій Володимирович, Південний філіал „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, декан обліково-фінансового факультету, м. Сімферополь. Захист відбудеться „22” травня 2008 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 у Південному філіалі „Кримський

агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп.1, ауд.514. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп.1. Автореферат розісланий „21” квітня 2008р. Вчений секретар С.Я. Дементьєва спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Виноробство є стратегічною галуззю АПК Півдня України. Однак, ситуація, що склалася на вітчизняному ринку вина, далека від наявних можливостей. База вітчизняного виноробства продовжує стрімко скорочуватися, темпи старіння і розкорчування лози значно перевищують темпи посадки, у результаті чого площі виноградників за останні п'ять років в