Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия

  • Просмотров 380
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 48
    Кб

УДК 65.050.9 Прус Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто підходи щодо до визначення поняття «економічна безпека підприємства», уточнено сутність поняття «забезпечення економічної безпеки підприємства», визначено цілі та основні етапи процесу забезпечення економічної безпеки підприємства. Рис. 2 Табл. 2 Дж.23 Ключові слова: економічна безпека, підприємство, забезпечення економічної

безпеки, функціональні складові, цілі Прус Н. В. Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия Рассмотрны подходы к определению понятия "экономическая безопасность предприятия", уточнена сущность понятия "обеспечение экономической безопасности предприятия", определены цели и основные этапы процесса обеспечения экономической безопасности предприятия. Рис. 2 Табл. 2 Ист.23 Ключевые слова:

экономическая безопасность, предприятие, обеспечение экономической безопасности, функциональные составляющие, цели Prus N. V. Theoretical aspects of providing of economic safety of enterprise Аpproaches in relation to to determination of concept "economic security of enterprise" are considered, essence of concept "providing of economic security of enterprise" is specified, certainly aims and basic stages of process of providing of economic security of enterprise. Fig. 2 Tab. 2 Ref. 23 Keywords: economic safety, enterprise, providing of economic security, functional constituents, aims Постановка проблеми. У сучасних умовах

нестабільності, суперечності реформаційних процесів, що відбуваються в Україні, однією з головних цілей вітчизняних підприємств є забезпечення їх економічної безпеки. Вітчизняні підприємства вимушені адаптуватися до умов політичної та соціально-економічної нестабільності та вести пошук адекватних рішень складних проблем та способів запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам свого функціонування. Наявність великого

числа внутрішніх загроз обумовлена недостатністю фінансових ресурсів, катастрофічним старінням виробничого обладнання та технологій, низькими професійними якостями управлінського персоналу, недосконалим захистом інформації підприємства. Щодо зовнішніх загроз, то їх кількість зросла у зв’язку з настанням світової фінансово-економічної кризи. До того ж гострою проблемою для багатьох підприємств є висока криміналізація