Тема: основни групи теории за същността на правото

  • Просмотров 172
  • Скачиваний 4
  • Размер файла 22
    Кб

Реферат Тема: ОСНОВНИ ГРУПИ ТЕОРИИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ПРАВОТО Изготвил: Фак.номер : Пловдив 2010 г. В съвременното правопознание многообразието на различните възгледи (теории, становища, определения) за това що е право, за същността правото, най-често традиционно се свеждат до следните основни групи: 1. Естественоправни теории те са исторически първи по време и втори по значение в наше време: 1.1. Същност, причини за възникване,

предимства и недостатъци, значение: а) общото между всички тях е това, че: - признават на съществуването на естественото право като съвкупност от вечни и неизменни правила за поведение,съществуващи независимо от хората; - признават на позитивното (положителното, човешкото) право като нещо подчинено на естественото, следващо от него, съобразявано с него; б) различното между всички тях е това, че виждат различни основания (причини)

за съществуването на естественото право; в) положителното при тези теории е това, че те: - обръщат внимание на ценностната характеристика на правото; - разглеждат правото като обусловено от външни фактори; - категорично се противопоставят на нормотворческия произвол на държавата; - правят разлика между право и закон (източник на правото). г) отрицателното при тези теории е това, че те: - пренебрегват връзката на правото с държавата;

- не обръщат внимание на догматичния аспект на правото,на юридическата техника, на видовете източници на правото, на юридическите актове и пр.; д) тези теории възникват под влияние на търсенията на обща хармония, на общ ред в обществото. При тях изследването на правото се поставя в контекста на създаването на по-общи социални или религиозни учения. 1.2. Подгрупи естественоправни теории според това в какво се съзира основанието

(произхода) на естественото право: а) ранни теории: - ЕП като право, произтичащо от добродетелта и другите морални добродетели древнокитайските философи Лао Дзъ,Конфуций; - ЕП като право, произтичащо от справедливостта Аристотел и Платон; - ЕП като право, произтичащо от природните закони - древноримските юристи; - ЕП като право, произтичащо от естеството на човешкия разум и природа - Цицерон; - ЕП като право, създадено от Господ -