Сравнение на религиите на траки и келти

  • Просмотров 407
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 33
    Кб

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ’’ ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА АРХЕОЛОГИЯ РЕФЕРАТ НА ТЕМА: СРАВНЕНИЕ НА РЕЛИГИИТЕ НА ТРАКИ И КЕЛТИ Изготвил: Научен ръководител: Николай Трифонов доц. д-р. И. Дончева Специалност: Археология Факултетен номер: 70273 Съдържание: Увод. Общи белези на религиите.................................................3 Описание на религията на траките....................................4 Описание на религията на

келтите....................................5 Заключение...............................................................................7 Увод. Общи белези на религиите. Траките и келтите са народи с индоевропейски корени в произхода си. Келтската култура подобно на тракийската се развива в периферията на гръко-римската цивилизация и контактите с последната нееднократно са извор на промени в развитието на културите на намиращи се в подобно географско положение народи – траки,

келти и др. Достигнатото културно ниво на тези народи не е еднакво, но е много подобно (Домарадски 1984, 9). Келтите, западен клон на индоевропейските народи, имат за отправна точка на своята бърза експанзия Средна Европа. Около X или IX век пр. н. е. те пристигат в Галия и на Британските острови; през VI-V век пр. н. е, проникват в Италия и Испания, простират един клин до Балканите, в Гърция и Мала Азия, като навсякъде основа-ват селища и

царства. Но след tumultus gallicus завземането на Рим през 390 г. пр. н. е. и разграбването на Делфи през 279 г. пр. н. е. започва дълго и неотвратимо изтегляне, етапите на което историята на Западна Европа бележи между римското завоевание и германската експанзия. Крайният момент на независимото им съществуване на континента е поражението при Алезия през 52 г. пр. н. е. Белязани с пе-чата на romanitas, загубили езика си и всякаква възможност за

независимост, после бързо християнизирани, континененталните келти изчезват от европейската сцена в края на античността. Самите островни келти, по-добре защитени от географията, запазват само няколко несигурни убежища в европейския далечен запад, в Ирландия, в Шотландия, в Уелс и арморикански Бретан. В класическата литература, която е натрупала толкова объркани сведения, слухове и баналности за келтите, един-единствен, ясен,