Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 3

  • Просмотров 1410
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

дозволило розглянути особливості становлення франчайзингу в Україні та перспектив його подальшого розвитку. З огляду на об’єкт, предмет, мету і завдання роботи, у її структурі виокремленні вступ, три розділи, висновки й список використаних літературних та інформаційних джерел. Розділ І. Теоретичні основи формування та функціонування фpaнчaйзингових систем 1.1 Економічна сутність франчайзингу і його місце в сучасному бізнесі

Незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі місця, пов`язані, насамперед, з фінансуванням. Суб`єкти малого підприємництва, не маючи достатнього доступу до ринку капіталу, завжди відчувають нестачу фінансових коштів для розвитку справи і підтримки свого бізнесу. Самофінансування у більшості випадків залишається єдиним джерелом

існування підприємств цієї сфери. Недостатність оборотного капіталу, дорогі кредитні кошти, жорстка конкуренція на ринку може поставити їх на межу банкрутства. Крім того, керівник малого підприємства, як правило, добре обізнаний із власною справою, але не завжди є фахівцем з комерційних та економічних питань. Значних додаткових коштів потребує постійне оновлення продукції, використання нового обладнання [22, c. 22]. Оскільки

сучасний процес становлення і розвитку малого бізнесу в Україні відбувається в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів Державного та місцевого бюджетів, а також при відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності, то важливого значення набуває встановлення тісної взаємодії малого і великого підприємництва з метою вирішення спільних проблем їх функціонування. Західний

досвід свідчить, що в умовах ринку основними формами інтеграції великих і малих підприємств є: у виробництві – субпідряд, у виробництві і збуті – фpaнчaйзинг, в інноваціях – венчурне фінансування. Усі перераховані форми інтеграції забезпечують взаємовигідний рух фінансових, технологічних, матеріально-сировинних, інформаційних ресурсів в інтересах народного господарства. Значною формою фінансової підтримки з боку великих

підприємств (а також формою розвитку великого підприємства), здатною сприяти залученню в малий бізнес значної кількості осіб, які не можуть ризикнути займатися підприємницькою діяльністю самостійно, без відповідної підтримки і навчання, є фpaнчaйзингова система. Саме вона є тією формою організації бізнесу, виробленою світовою практикою, яка в комплексі з іншими ринковими структурами могла б стимулювати розвиток малого