Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 2

  • Просмотров 1398
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

недосконалість законодавчої бази, відсутність у вітчизняних підприємців досвіду роботи в рамках фpaнчaйзингу, несумлінне ставлення до виконання договірних зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, низький рівень розвитку банківського кредитування тощо. Проблематику формування та розвитку франчайзингових відносин підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Г.Андрощук, І.Бойчук,

З.Варналій, А.Виноградська, Ж.Дельтей, В.Денисюк, Д.Земляков, О.Корольчук, Г.Кочетков, О.Кузьмін, О.Легейда, М.Макашев, М.Мендельсон, Я.Мюррей, С.Сілінг, Бр.Сміт, Дж.Стенворт, У.Сухорська, Г.Цират, С.Шейн, І.Школа, Л.Шульгіна, О.Шулус та інші. У роботах цих авторів розкриваються сутність та значення франчайзингових відносин, підходи до класифікації франчайзингу, переваги та недоліки використання франчайзингу суб’єктами підприємницької

діяльності, особливості процесу формування та здійснення франчайзингових відносин тощо. Метою даної роботи є економічне обґрунтування ефективності франчайзингу як форми організації бізнесу для господарюючого суб’єкта. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдання: досліджено сутність франчайзингу і його місце в сучасному бізнесі; вивчено закордонний досвід формування франчайзингових схем;

розглянуто законодавче регулювання франчайзингових відносин в Україні; проаналізовано розвиток франчайзингових систем в Україні на сучасному етапі; надано загальну характеристику франчайзинговій компанії “Форнетті-Україна”; досліджено організаційний механізм формування франчайзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”; розкрито характерні особливості формування та використання франчайзингу в США та країнах

Західної Європи; досліджено проблеми та шляхи стимулювання процесів створення франчайзингу в Україні; проведено економічне обґрунтування проекту розвитку франчайзингової системи підприємства “Форнетті-Україна” в Україні. Об’єктом дослідження є фpaнчaйзинг як особлива система ведення бізнесу на прикладі «Форнетті-Україна». Предметом дослідження є ефективність франчайзингу як форми організації бізнесу для

господарюючого суб’єкта. Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у роботі мети і завдань. Так, за допомогою структурно-системного методу досліджено організаційно-структурний та функціональний механізм франчайзингу та визначено його місце в системі організації бізнесу. За допомогою порівняльного методу з’ясовано переваги та недоліки використання франчайзингу; використання методів синтезу та узагальнення