Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

  • Просмотров 2122
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 193
    Кб

Укоопспілка Львівська Комерційна Академія Кафедра міжнародних економічних відносин Робота перевірена і допущена до захисту Завідувач кафедри МЕВ, професор, д.е.н. _______________________ Мокій А.І. “_____ “ ________________2005р. Дипломна робота на тему: “Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства (за матеріалами ЗАТ «Проммонтаж СУ-27»)” Виконав: студент 581 групи факультету міжнародних економічних відносин

спеціальності 7.030403 Малютяк О. М.______________(підпис) Науковий керівник к.е.н., Москалик Р.Я. ______________(підпис) Львів 2005 АНОТАЦІЯ Дипломна робота присвячена дослідженню та розробці стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства ЗАТ «Проммонтаж СУ-27». Проаналізовано основні показники ефективності здійснення зовнішньоекономічних операцій та основні шляхи їх підвищення. Досліджено тенденції розвитку

українського ринку будівельної галузі та особливості діяльності на ньому ЗАТ «Проммонтаж СУ-27». Проведено аналіз ефективності експортних операцій підприємства та розроблено пропозиції щодо удосконалення подальшої роботи підприємства, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності. ANOTATION The Diploma paper is devoted to research-and-development strategy of increasing the efficiency for export activity of «Prommontazh SY-27». The basic indexes of efficiency of realization external economic operations and method of their increase are

analyzed. The tendencies of Ukrainian market for building industry and the activity of “Prommontazh SY-27” on this market have been researched. The effectiveness of the export operation of this enterprise has been analyses and the ways of improvement in further functioning of the enterprise, particularity in the sphere of foreign trade activity have been suggested. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Економічна сутність експортної діяльності 1.2 Методи розрахунку ефекту та ефективності експорту товарів та послуг Висновки до

розділу РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 2.1 Загальні тенденції ринку будівельної галузі 2.2 Аналіз конкурентоспроможності основної продукції та підприємства в цілому 2.3 Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» Висновки до розділу РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» 3.1 Напрями