Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі — страница 3

  • Просмотров 1533
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 1458
    Кб

14-28.02.09 М.Й.Xxxxx Аналіз методів розробки систем керування електроприводом дизель- потягу 1-5.03.09 М.Й.Xxxxx Розробка моделі системи керування електропередачі дизель-потягу 6-15.03.09 М.Й.Xxxxx Розробка системи керування за допомогою методів нечіткої логіки та нейронних мереж для оптимізації динамічних процесів електропривода 15-25.03.09 М.Й.Xxxxx Дослідження систем керування дизель-потяга 25.03-5.04.09 М.Й.Xxxxx Економічна оцінка й обґрунтування 5-9.04.09

І.М.Xxxxx Охорона праці та навколишнього середовища 9-12.04.09 xxx Цивільна оборона 13.04.09 Рxxxxx Оформлення документів дипломної роботи 14-22.04.09 М.Й.Xxxxx Оформлення звіту 14-19.04.09 М.Й.Xxxxx Оформлення плакатів 19-22.04.09 М.Й.Xxxxx Оформлення науково-дослідної роботи магістра 22-24.04.09 О.Ф.Даниленко Керівник роботи ________________ М.Й.Xxxxx Студент-дипломник _________________ Д.О.Xxxxx «___» ______________ 2009 р. Найменування виробу, об’єкту або теми Найменування документу Формат Кільк.

арк. Приміт- ка Документи загальні Завдання А4 1 Звіт А4 Плакати Структурна схема системи управління електропередачі дизель-потягу. Математична модель регулятора збудження. схема А1 1 Структурна схема моделі регулятора вихідної напруги. Результати моделювання схема А1 1 Вибір функцій приналежності для нечітких змінних. схема А1 1 Результати роботи нечіткого нейрорегулятора із різними функціями приналежності. схема А1 1

Структурна схема моделі із системою керування з використанням нейронних мереж. схема А1 1 Структурні схеми для визначення вагових коефіцієнтів нейрорегулятора. схема А1 1 Генетичний алгоритм (ГА) схема А1 1 Результати моделювання роботи системи керування з використанням нейронних мереж. схема А1 1 XXXxxxxx. 03078-002ВД Прізвище Підп Дата Розроб. Xxxxx «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі» Відомість

документів Літ. Арк.. Аркушів Перев. Xxxxx 1 1 НТУ «ХПІ» Кафедра ОТП Н.контр Xxxxx Затв. Xxxxx АНОТАЦІЯ У роботі розглянуто питання побудови систем керування електроприводом дизель-потягу, проведений огляд літератури на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання найпоширеніших задач у даній галузі. Розглянуті як стандартні системи, так і альтернативні варіанти з використанням новітніх технологій, таких як нечітка

логіка та нейронні мережі. Побудовані математичні моделі та структурні схеми досліджуваних об’єктів, проведене моделювання їхнього функціонування, проаналізовані отримані характеристики та оцінена робота об’єктів в цілому. Дослідження і моделювання проведене засобами пакету Matlab. АННОТАЦИЯ В работе рассмотрены вопросы построения систем управления электроприводом дизель-поезда, проведен обзор литературы на заданную