Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі — страница 2

  • Просмотров 1545
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 1458
    Кб

відповідає сучасним вимогам до систем керування нелінійними об’єктами.. Система керування є важливою частиною електроприводу асинхронного тягового двигуна дизель-потягу. Запропонована структура системи керування на основі нейронної мережі дозволяє вирішити ряд задач оптимізації функціонування електроприводу, які складно вирішити за допомогою застосування інших систем керування. У роботі проведене моделювання

досліджуваних об’єктів засобами пакету Matlab, приведені результати дозволяють оцінити як основні параметри та характеристики системи керування, так і роботу даного об’єкту в цілому, зробити висновки про доцільність використання запропонованої архітектури. У даному напрямку потребуються подальші дослідження з метою оптимізації функціонування. Ключові слова: тяговий асинхронний двигун, система керування, система

автоматичного регулювання, регулятор, модель, нейрорегулятор, перерегулювання, моделювання. ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ П – регулятор – пропорційний регулятор ПІ- регулятор – пропорційно-інтегральний регулятор ПІД-регулятор – пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор САК – система автоматичного керування САР – система автоматичного регулювання СГ – синхронний генератор СК – система керування ТАД – тяговий

асинхронний двигун НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ» Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування» Спеціальність 8.091502 «Системне програмування» ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ОТП ___________/Xxxxx Ф.А./ «_____» ____________2009р. ЗАВДАННЯ на виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня магістр студентці 1 Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі» 2 Зміст завдання

Аналіз методів та критеріїв якості; розробка моделей об’єкта керування в середовищі Matlab; розробка системи керування електроприводу з використанням методів нечіткої логіки та нейроконтролерів; розробка регуляторів системи керування з використанням нейронних мереж. Дослідження систем керування. 3 Вихідні дані для виконання роботи Структурна схема електропередачі дизель-потяга; математичні моделі електроприводу та системи

регулювання; параметри регуляторів системи керування; пакет моделювання «Matlab»;_величина перерегулювання не більше 25%, час перерегулювання – не більше 20с; число перерегулювань - 4. 4 Скласти звіт і виконати необхідні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану виконання дипломної роботи. План виконання дипломної роботи Етап. Найменування Термін виконання Прізвище консультанта Огляд джерел