Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі — страница 14

  • Просмотров 1582
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 1458
    Кб

випадку синхронних осів за умови, що початкова фаза напруги , функції впливу – це постійна напруга, яка дорівнює UM по осі X, та нульова напруга по осі Y. Рис.2.1. Структурна схема моделі в пакеті MatLab. На рис. 2.1 приведена структурна схема моделі, що реалізує систему рівнянь (2.4) у пакеті MathLab. Вона складається з наступних частин: блока формування сигналів керування(функцій впливів) по амплітуді (Subsystem1) та частоті 0 (Subsystem2); блока

інтегрування системи диференційних рівнянь (2.4) у вигляді субблока Object1; блока задавання похідних даних та параметрів ТАД; блока обмеження амплітуди та частоти напруги сигналу керування та ряду допоміжних блоків (перемикачів – Switch); блока, який задає певне співвідношення між амплітудою напруги та частотою (один з таких законів управління U/f = const); блоків відображення інформації. Вхідними сигналами для субблока моделі Object1 є

сигнали, пропорційні керуючим впливам и 0, а вихідними сигнали – потокозчеплення (X1, Y1, X2, Y2), струми (X5 – X8) ТАД та кутова швидкість крутіння ротора двигуна в залежності від моменту навантаження, що визначається моментом інерції J. У математичній та машинній моделях мають місце наступні відповідності:  X1;  Y1;  X2;  Y2. Змінні X5 – X8 - проекції струмів статорної та роторної обмоток ТАД на відповідні осі координат. На рис. 2.2 і 2.3

приведені перехідні процеси у вигляді осцилограм, що демонструють роботу моделі при визначених початкових умовах у замкненій системі керування (сигнали керування формуються або згідно до певного закону, наприклад U/f = const, або згідно до заданого закону керування, синтезованого з використанням змінних стану об’єкту). На рис. 2.4 приведені процеси, відповідні сигналу задавання 0 та сигналу , відповідної швидкості обертання

ротора ТАД при визначених заданих умовах розгону та відповідних параметрах ТАД, який являє собою деяку інтегральну характеристику розглянутого об’єкта керування. Рис. 2.2. Залежності X1(t), Y1(t), X2(t), Y2(t). Рис. 2.3. Залежності X5(t), X6(t), X7(t), X8(t). Рис. 2.4. Залежності 0(t), (t). Ряд експериментів, проведених з моделлю, підтвердили її адекватність, що й дозволило зробити висновок про те, що запропонована модель в осях X, Y,0 може бути використана для

проведення досліджень та синтезу керуючих впливів у вигляді амплітуди і частоти напруги живлення ТАД. Крім того, вона може бути використана для уточнення структур САК, що вже маються, та розробки структур САК на основі синтезованих законів керування згідно заданих критеріїв якості, а також визначення та уточнення параметрів САК по результатам досліджень. Особливо вона корисна для попередньої оцінки параметрів регуляторів,