Роль контролінгу в системі управління підприємством

  • Просмотров 344
  • Скачиваний 11
  • Размер файла 56
    Кб

ВАРІАНТ № 2 ЗАДАЧА 1.Бюджет продажу Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Очікуваний об'єм (од) 40000 32000 28000 42000 142000 Ціна 18 18 18 18 18 Виручка від реалізації продукції 720000 576000 504000 756000 2556000 Вихідні дані Варіант Прогноз продажу Прогнозна ціна 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 40000 32000 28000 42000 18 Початковий баланс (баланс підприємства на початок року) Статті балансу У грошовому (вартісному) вимірі, грн В абсолютному вимірі (у

фізичних одиницях) Активи Оборотні активи Грошові кошти 42500 Дебіторська заборгованість за товари 90000 Сировина і матеріали 4200 7000 кілограм Готова продукція 26000 2000 одиниць (штук) Всього оборотні активи 162700 Основні засоби Земля 80000 Будівлі і обладнання 700000 Амортизація -292000 Залишкова вартість будівель і обладнання 408000 Всього активи 650700 Пасиви Зобов’язання Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованість 25800 Власний капітал

Статутний капітал 175000 Нерозподілений прибуток 449900 Всього власний капітал 624900 Всього пасиви 650700 Графік надходжень грошових коштів Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Дебіторська заборгованість 90000       90000 Надходження від продажу за 1кв 504000 216000     720000 Надходження від продажу за 2кв   403200 172800   576000 Надходження від продажу за 3кв     352800 151200 504000 Надходження від продажу за 4кв       529200 529200

Всього надходжень 594000 619200 525600 680400 2419200 Дебіторська заборгованість на кінець року Показник квартал1 квартал2 квартал3 квартал4 за рік Очікуваний об'єм продажу (од) 40000 32000 28000 42000 142000 Запаси на кінець квартала (од) 6400 5600 8400 3000 3000 Необхідний об'єм продажу (од) 46400 37600 36400 45000 145000 Запаси на початок квартала (од) 2000 6400 5600 8400 2000 Об'єм виробництва продукції (од) 44400 31200 30800 36600 143000 3.Бюджет витрат на матеріали Показник квартал1 квартал2 квартал3

квартал4 за рік Об'єм виробництва продукції (од) 44400 31200 30800 36600 143000 Кількість сировини на од 5 5 5 5 5 Об'єм сировини за період (кг) 222000 156000 154000 183000 715000 Запаси сировини на кінець періоду (кг) 15600 15400 18300 7000 7000 Загальна потреба в сировині (кг) 237600 171400 172300 190000 722000 Запаси сировини на початок періоду (кг) 7000 15600 15400 18300 7000 Ціна 1 кг сировини 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Закупівля матеріалів (кг) 230600 155800 156900 171700 715000 Вартість матеріалів (грн) 149890 101270 101985 111605 464750 Графік