речные круизы

  • Просмотров 938
  • Скачиваний 21
  • Размер файла 503
    Кб

Rzeki i jeziora są ważnymi zasobami turystycznymi. Tworzą one korzystny mikroklimat, upiększają krajobraz, oferują turystą odpoczynek nad wodą oraz uprawianie sportów wodnych. Wśród różnych typów turystyki wodnej pierwsze miejsce zajmują rejsy rzeczne, które są jednym z najbardziej dynamicznych i obiecujących wodnych rynków turystycznych. Rejsy łączą w sobie rekreację nad rzeką oraz rekreację przybrzeżną, w tym wycieczki. Rejs rzeczny - to szlak turystyczny, głównie kilkudniowy, gdzie turyści podróżują transportem wodnym, na którym są świadczone usługi wyżywienia oraz zakwaterowania, wycieczki lądowe i inne usługi turystyczne. W związku z priorytetem rozwoju turystyki krajowej w Rosji, rejsy rzeczne są najbardziej obiecującym rodzajem

turystyki krajowej. Rejsy rzeczne pozwalają rozwiązać kilka problemów na raz, podczas gromadzenia w sobie zalet wszystkich innych rodzajów turystyki. Z jednej strony uważa się, że one mają wysoką atrakcyjność dla turystów oraz spełniają ich rekreacyjne wymogi. Z drugiej strony, dają one impuls dla gospodarki obszarów przybrzeżnych, zapewniają dodatkowe środki dla konserwacji i ochrony zabytków historycznych i kulturalnych w należytym stanie, tworzą nowe miejsca pracy w miastach, które nie mają zakładów przemysłowych. Celem danej pracy magisterskiej jest opracowanie zalecenia dotyczącego poprawy stanu turystyki rzecznej jako obiecującego kierunku turystycznego w Rosji na podstawie teoretycznego zrozumienia i analizy praktyk oraz problemów ich

rozwoju. Zgodnie z celem został zdefiniowany zestaw zadań, które zostały konsekwentnie rozwiązane w procesie napisania danej pracy dyplomowej. Zadaniami danej pracy dyplomowej są: rozpatrzenie rejsów turystycznych, jako formy organizacji wyjazdów turystycznych oraz obiecującego trendu w turystyce; badanie doświadczenia oraz specyfiki organizacji rejsów rzecznych; analiza powstania i aktualnego stanu floty rzecznej; rozpatrzenie funkcji i aktualnego stanu rejsów rzecznych w Rosji; przeprowadzenie analizy popytu konsumpcyjnego na rejsy rzeczne w Rosji; zidentyfikowanie problemów i perspektyw rozwoju rejsów rzecznych; opracowanie rejsu na podstawie przeprowadzonych badań. Przedmiotem badań są problemy oraz perspektywy rozwoju rejsów rzecznych i projektowanie trasy

turystycznej. Metody badania: badanie i analiza specjalnej literatury; badanie i analiza dokumentów oraz aktów prawnych; system historyczny; obserwowanie; kwestionariusz; analiza porównawcza. Praktyczne znaczenie danej pracy magisterskiej polega na tym, że korzystanie z badań i zaleceń w sprawie organizacji rejsów rzecznych mogą być obiecującym czynnikiem w rozwoju turystyki rzecznej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Prace magisterska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. Pierwszy rozdział łączy w sobie wyjaśnienie definicji «rejs rzeczny», porównanie rejsów rzecznych i morskich. Również ten rozdział zawiera informacje odnośnie zasobów transportu rzecznego. Drugi rozdział dotyczy historii i perspektyw rozwoju rejsów

rzecznych w Rosyjskiej Federacji. Są tu opisane etapy rozwoju rosyjskich rejsów rzecznych oraz popularne kierunki wycieczek wzdłuż rzek w Rosji i system wodny Rosji. Trzeci rozdział - to analiza ankietowania preferencji klientów. W tym rozdziale został opracowany rejs rzeczny wzdłuż rzek Ob i Irtysz do Koła Podbiegunowego, na podstawie przeprowadzonego ankietowania. Podstawowe źródła informacji z których korzystano przy napisaniu danej pracy magisterskiej – to literatura przedmiotu, literatura badawcza, przewodniki turystyczne, czasopisma, dokumenty i akty prawne oraz portale informacyjne i Internet. Rozdział I. Ogólne pojęcie o rejsach rzecznych 1.1 Wyjaśnienie definicji «rejs rzeczny», ich klasyfikacja oraz specyfika Rejs - podróż, która odbywa się