Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze — страница 3

  • Просмотров 1708
  • Скачиваний 85
  • Размер файла 21
    Кб

noteiktu nosacījumu: attiecībai starp izstrādājuma vienas vienības pārdošanas cenu un tās variablajām izmaksām jābūt nemainīgai kā aprēķina bāzes periodā, tā arī prognozējamā perioda beigās. Citiem vārdiem: seguma summa vienai izstrādājuma vienībai nedrīkst mainīties visā aprēķinos prognozējamā laikā. Uzdevumu risināšana. 5.1. Autotransporta uzņēmums – 1 Aprēķināt viena automobiļa ekspluatācijas izmaksu gada budžetu: darba izmaksas (Ls): Darba alga gadā 8 500 Darba samaksa par virstundām 10% no pamatalgas 850 Sociālais nodoklis 28 % 2618 Σ 11 968 nosacīti patstāvīgas izmaksas (Ls): Amortizācijas atskaitījumi gadā (pēc lineārās metodes)- 25% gadā (a/ m vērtība Ls 14 000) 3 500 A/m apdrošināšana gadā 50 Darba

izmaksas 11 968 Σ 15 518 materiālās izmaksas (Ls): Degviela un smērvielas (1 l uz 10 km; 1l = 0,40 Ls; nobraukums = 44 000 km) 1 760 Riepu nodilums (norma – 1 riepu kompl. 0,02 Ls par 1 km) 880 Σ 2 640 visu izmaksu kopums uz vienu a/m (Ls): Nosacīti patstāvīgas izmaksas 15 518 Materiālās izmaksas 2 640 Remonta un tehniskās apkopes izmaksas 450 Pārējās tiešās izmaksas 100 Σ 18 708 viena km pašizmaksa (Ls): izmaksu kopums = 1 km pašizmaksa nobraukums gadā 18 708 = 0.425 Ls 44 000 5.3. Ražošanas pašizmaksas kalkulēšanai ar ekvivalences skaitļiem. aprēķināt ekvivalences skaitļus atsevišķiem produkcijas veidiem; aprēķināt katra izstrādājuma veida vienas vienības pašizmaksu. Izstrādā-jumu veidi: 1 vienības pārdoša-nas cena Saražots

vienību Aprēķinā-tie ekvivalen-ces skaitļi Pārrēķ. C vienībās Vienas vienības pašizmaksa Pašizmaksa pa produkcijas veidiem 1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 (C6 x 4) 7 (6 x 3) A 0,80 3 000 1.6 4 800 0.84 2 520 B 0,75 1 200 1.5 1 800 0.79 948 C 0,50 4 500 1 4 500 0.525 2 363 D 1,20 2 200 2.4 5 280 1.26 2 772 E 1,10 1 400 2.2 3 080 1.155 1 617 Σ 19 460 Σ 10 220 Kopējās ražošanas izmaksas 10 280 – 60 = 10 220 10 220 : 19 460 = 0,525 5.4. Uzzīmēt izstrādājuma “C” peļņas sliekšņa noteikšanu koordinātu sistēmā. x – peļņas slieksnis Rc – vienas produkcijas vienības pārdošanas cena = 36 Ls V – vienas produkcijas vienības variablās izmaksas = 24 Ls F – uzņēmuma fiksēto izmaksu kopsumma = 3 000 Ls Rc * x = VX + F + O (peļņas 0) 36 x = 24 x + 3 000

36 x - 24 x = 3 000 12 x = 3 000 x = 250 peļņas slieksnis – tik daudz vienību ražojot un pārdodot, uzņēmumam nebūs ne peļņas, ne zaudējumu.