Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze — страница 2

  • Просмотров 1709
  • Скачиваний 85
  • Размер файла 21
    Кб

prasībām, prasa papildus aprēķinus. Nav iespējamas pārrēķinātas kalkulētās cenas materiālu patēriņam un pamatlīdzekļu nolietojumam, kā arī citu kalkulēto izmaksu lietošana pašizmaksu aprēķināšanā. Grūti apvienot divas galvenās uzskaites prasības: informācija par uzņēmuma finansu stāvokli; uzņēmuma vadības nodrošināšana ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo iekšējo informāciju. Apgrūtināta izmaksu kontrole un īsāku pārskata periodu lietošana izmaksu uzskaitē, salīdzinot ar finansu grāmatvedību. Uzņēmuma darbības finansu rezultāta noskaidrošana iespējama tikai pēc kontu slēgšanas reizi ceturksnī vai gada beigās. Cieš grāmatvedības operativitāte un vadība saņem novēlojošos informāciju. Dalītā grāmatvedībā

pilnīgi tiek atdalīta finansu uzskaite no izmaksu uzskaites, un abas šīs grāmatvedības daļas vairs nav saistītas ar divkāršo ierakstu. Finansu rezultāta aprēķināšana notiek, finansu grāmatvedību tieši salīdzinot uzņēmuma ieņēmumus ar izdevumiem, bez gatavās produkcijas pašizmaksas aprēķiniem un kalkulācijas noviržu iegrāmatošanas šīs finansu grāmatvedības kontu sistēmā. Dalītā grāmatvedība: finansu grāmatvedība; izmaksu un atdeves grāmatvedība jeb vadības grāmatvedība. Dalītās grāmatvedības trūkums – vispārpieejamā informācija ir atdalīta no iekšējās, konfidenciālās informācijas. Dalītā grāmatvedība nodrošina racionālu darba dalīšanu un ļauj veidot uzņēmama efektīvāku izmaksu kontroles sistēmu. Ja

izmanto dalīto grāmatvedību, izmaksu uzskaiti var iekārtot divejādi: izmaksas uzskaitīt kontos, informāciju grupējot pa izmaksu vietām un pa izmaksu nesējiem. statistikā jeb tabulu formā, kad informāciju uzreiz no pirmdokumentiem ievieto īpašās aprēķinu tabulās. Galvenā priekšrocība – finansu rezultātu var bez grūtībām aprēķināt katru mēnesi, arī produkcijas faktisko pašizmaksu var aprēķināt ikmēnesi, tā kontrolējot ražošanas efektivitāti īsos laika periodos. Kā veic kalkulāciju ar dalīšanu: vienpakāpes kalkulāciju ar dalīšanu; vairākpakāpju kalkulāciju ar dalīšanu (procesa kalkulāciju)? Kalkulācija ar dalīšanu izmanto , ja uzņēmums ražo tikai viena veida produkciju, piemēram, HES, viena minerāla ieguves raktuvēs

u.c. Vienpakāpju kalkulācija ar dalīšanu – dalot visu izmaksu kopumu ar saražotās produkcijas vienību daudzumu: pārskata perioda izmaksu kopsumma = produkcijas 1 vienības pārskata perioda ražoto produkciju daudzums ražošanas pašizmaksa Jāņem vērā: produkcijas vienībām jābūt nosacīti vienādām, visā ražošanas procesā un tās ražo masveidā; nedrīkst pieļaut izmaiņas gatavās produkcijas un pusfabrikātu krājumos. Tādēl to lieto samērā reti. Kalkulāciju ar dalīšanu tomēr var lietot tad, ja iespējams skaidri noteikt katra izstrādājuma tiešās izmaksas un uz katru uzstrādājuma veidu sadalīt vispārējās izmaksas, aprēķinot katra izstrādājuma veidu kopējās izmaksas, ja vienlaikus ar šo produkciju tajā pašā ražošanas

procesā netiek iegūts vēl kāds cits produkcijas veids. Vairākpakāpju kalkulācija ar dalīšanu – gadījumā, kad gatavās produkcijas ražošana notiek vairākās fāzēs un vairākās izmaksu vietās, mainās arī krājumu atlikumi. Formula: 1. izmaksu vietas ražošanas izmaksas + 2. izmaksu vietas ražošanas izmaksas + izgatavoto 1.pusfabrikātu daudzums izgatavoto 2.pusfabrikātu daudzums + … n izmaksu vietas ražošanas izmaksas + vadīšanas un noieta izmaksas = izgatavoto gatavās prod. daudzums pārdotās prod.daudzums = viena pārdota izstrādājuma vienības pašizmaksa Kā nosaka peļņas slieksni viena veida produkcijas ražošanai? Aprēķināmais lielums ir pārdodamās produkcijas daudzums pārdošanas cenās, t.i,peļņas sliekšņa rādītājs, un to

apzīmē ar x – kā nezināmo lielumu, Rc – vienas produkcijas vienības pārdošanas cenu V – vienas produkcijas vienības variablās izmaksas F – uzņēmuma fiksēto izmaksu kopsummu. Formula: Rc * x = VX + F + O (pie peļņas = 0) Tā kā Rc – V ir vienas izstrādājuma vienības seguma summa, tad peļņas sliekšņa aprēķina formulu var vienkāršot: Rc X = F : Rc – V jeb peļņas slieksnis = fiksētās izmaksas : 1 vienības seguma summu. Šo formulu lietošana rāda arī to, cik liela nozīme ir pareizai kopējās izmaksu summas sadalīšanai variablajās un fiksētājās izmaksās. Ja šī sadale būs veikta pavirši un kļūdaini, kļūdaini būs arī peļņas sliekšņa aprēķinu rezultāti. Peļņas sliekšņa analīze vispār ir lietojama tikai ar