Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

  • Просмотров 2823
  • Скачиваний 99
  • Размер файла 21
    Кб

LLU Ekonomikas fakultātes Ekonomikas specialitātes neklātienes kontroldarbs ražošanas uzskaite, pašizmaksas kalkulācija un analīze Jelgavā, 1999. Kādi ir izmaksu un atdeves uzskaites un pašizmaksas kalkulācijas uzdevumi grāmatvedībā un perspektīvajā plānošanā? Vadības grāmatvedībā izmaksu uzskaite un pašizmaksas aprēķini ir uzņēmuma iekšējās uzskaites svarīgākās sastāvdaļas un veido paralēli finansu grāmatvedībai otru uzņēmuma kopējās grāmatvedības nozari. Izmaksu uzskaite vadības grāmatvedībā ir visdinamiskākā fāze visā uzņēmuma uzskaitē. Tās galvenais uzdevums palīdzēt vadībai plānot un kontrolēt saimniecisko darbību. Īpašos pārskatos apkopota visa grāmatvedības informācija palīdz vadītājiem atrisināt

saimnieciskās darbības problēmas. Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir plānošana un kontrole: Plānošanas uzdevums - darbības mērķu izvēle un līdzekļu noteikšanu to sasniegšanai. Plānojot jārod pamatota atbilde aprēķiniem: ko uzņēmums grib sasniegt? kas , kā un kad jādara iecerētā mērķa sasniegšanai? Kontroles uzdevums – sekot uzņēmējdarbības atbilstības plānam. Kontroles sistēmai jākonstatē novirzes no tāmes jeb budžeta rādītājiem, kurus par katru darbības veidu vēl pirms attiecīgā pārskata perioda sastāda, lai salīdzinātu faktiskos sasniegumus ar plānotajiem. Izmaksu un atdeves grāmatvedības darbība vērsta galvenokārt uz nākotni, ietverot arī tagadni, bet daudz mazāk – pagātni.šos grāmatvedības pārskatus

sastāda īsākam periodam nekā finansu grāmatvedībā. Izmaksu un atdeves grāmatvedībai jādod pamatojums pašražoto krājumu – gatavo un negatavo izstrādājumu, pašražoto materiālu un nepabeigto pasūtījumu novērtēšanai, kas nepieciešams šo krājumu atspoguļošanai finansu uzskaitē, it īpaši pārskata bilancē, t.i., veic aprēķinot izstrādājuma pašizmaksu, jo tas ir galvenais kritērija krājumu novērtēšanā. Tiešie izmaksu un atdeves aprēķinu daļas uzdevumi: uztvert visas pārskata periodā ar pamatdarbību saistītās izmaksas un ieņēmumi, un, tās salīdzinot, noteikt pamatdarbības sniegumu jeb atdevi; noteikt vienā aprēķinu periodā ražotās produkcijas pašizmaksu un tās pārdošanas finansu rezultātu; noteikt vienas vienības

produkcijas pašizmaksu – faktisko, plānoto; kontrolēt pamatdarbības atmaksāšanos; kontrolēt budžetos noteiktā izmaiņu līmeņa ievērošanu; kontrolēt pamatdarbības atmaksāšanos, kā arī atsevišķu produkciju veidu rentabilitāti; dot pamatojumu plānošanai un lēmumu pieņemšanai. Šo uzdevumu veikšanai visas izmaiņas grupē: pa izmaksu veidiem jeb posteņiem; pa izmaksu rašanās vietām; pa izmaksu nesējiem. Izmaksu un atdeves aprēķiniem jādod atbilde uz sekojošiem jautājumiem: Kādas izmaksas izveidojušās? Kur izmaksas ir izveidojušās? Uz ko attiecas izmaksas? Ar ko atšķiras integrētā grāmatvedība no dalītās grāmatvedības? Integrētā grāmatvedībā visas izmaksas uzskaita vienotā kontu sistēmā, kas izveidota uz vienota kontu

plāna un vienotas bilances bāzes. Integrālās sistēmas trūkumi: Izmaksu uzskaitei jāatver liels skaits kontu, kas apgrūtina grāmatvedības darbu un pieļauj kļūdīšanos kontu kodos dokumentu apstrādē. Izzūd starpība starp jēdzieniem “izdevumi” un “īzmaksas” , nav tieši redzama izdevumu struktūra pa izdevumu jeb izmaksu elementiem. Vajadzīgi papildrēķini. Pašizmaksu var kalkulēt tikai viens darbinieks – bilancspējīgs grāmatvedis. Nav iespējama darba dalīšana izmaksu uzskaitē un pašizmaksas kalkulācijā. Nav atdalīta uzņēmuma konfidenciālā informācija no vispārpieejamās informācijas. Pats sadalījums kontos neatbilst galvenajiem gada pārskata dokumentiem – pārskata bilances un peļņas zaudējuma aprēķina sastādīšanas