Производство вареных колбас с отделением для производства фаршированных колбас мощностью 21 тоннасмена

  • Просмотров 17587
  • Скачиваний 859
  • Размер файла 103
    Кб

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет харчових технологій Спеціальність технология зберігання, консервуваня та переробки м’яса Кафедра технології м’яса і м’ясопродуктів     Допустити до захисту Зав. кафедрою ________ доцент Ф.М. СНЄГУР "______" ________________2002 р. ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ На тему: Виробництво варених ковбас з відділенням для виробництва ФАРШИРОВАНИХ ковбас.

Потужність 21 т/зміну. Б 32.841.96 ПЗ Студент _________________________________НАМЄСТНІКОВ М.Р Керівник ________________________________ ст. викл. УЛИЦЬКИЙ З.З. Консультанти: З охорони праці_________________________________________________________ (підпис, вчене звання, прізвище, ініціали, дата) Нормоконтроль_________________________________________________________ (підпис, вчене звання, прізвище, ініціали, дата) Рецензент _____________________________________________________________ (підпис, вчене звання, прізвище, ініціали, дата) м. Луганськ – 2002

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет харчових технологій Спеціальність технология зберігання, консервуваня та переробки м’яса Кафедра технології м’яса і м’ясопродуктів     ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедрою _______доцент Ф.М. СНЄГУР "___" ________________2002 р. ЗАВДАННЯ на дипломний проект студентові Намєстнікову Максиму Робертовичу 1.      Тема проекту: Виробництво

варених ковбас з відділенням для виробництва фаршированих ковбас. Потужність 21 т/зміну. затверджена наказом по університету від “__”______2002р. №_____ 2.      Термін здачі студентом роботі______________________________ 3.      Вихідні данні для роботи: Виконати роботу згідно методичних вказівок по дипломному проектуванню та обов’язкової літератури: 1)    Технология мяса и мясопродуктов. Алёхина Л.Т., Большаков А.С. и

др. Агропромиздат, 1992г. 2)    Общая технология мяса и мясопродуктов / Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. – М.: Колос, 2000. – 367 с.: ил. 3)    Справочник по производству фаршированных и варёных колбас, сарделек, сосисок и мясных хлебов / А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников – М., 2001. – 709 с.: ил. 4)    Справочник по проектированию технологических процессов в мясной промышленности / Процюк Т.Б. и др. – К. «Техника» 1983