Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 3

  • Просмотров 20655
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

жовч..ю. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий; Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий; В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити; Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння: А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о; Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а; В Марок..о,

ман..а, Калькут..а, гол..андський; Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку: А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а; Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, спагет..і; В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція; Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор; Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка). Подвоєння літер у всіх словах іншомовного

походження НЕ відбувається в рядку: А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика; Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив; В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція; Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент; Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку: А нет..о, інтел..ект, шасі; Б нер..аціональний, ір..аціональний,

тер..иторіальний; В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція; Г барок..о, ком..ісія, тер..ор; Д ван..а, кор..ектура, грам.. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка: пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий; пр..хороший, пр..старілий, пр..глухий, пр..красний; пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий; пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний; пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний. Позначте, у якому рядку всі слова

пишуться з префіксом пре-: пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий; пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення; пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий; пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка: пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток; пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний; пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти; пр..мирний, пр..міський, пр..чинити; пр..сохнути,

пр..високий, пр..ахкувати. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-: (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити; (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити; (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний; (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Позначте рядок, у якому в обох словах не відбувається