Особенности делового этикета в западноевропейских странах

  • Просмотров 2792
  • Скачиваний 153
  • Размер файла 38
    Кб

Ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà Íàïðàâëåíèå - "Ìåíåäæìåíò" êóðñ 2. Ðåôåðàò ïî äåëîâîìó ýòèêåòó íà òåìó: Îñîáåííîñòè äåëîâîãî ýòèêåòà â

çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ Âûïîëíèë: Ìåäâåäåâ Ä. À. Ïðîâåðèëà: Áîíäàðåíêî Ë. È. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÊÀÐÒÀ ÅÂÐÎÏÛ 3 TOC o "1-1"

âÂåäåíèå GOTOBUTTON _Toc401969347 PAGEREF _Toc401969347 4 Âåëèêîáðèòàíèÿ GOTOBUTTON _Toc401969348 PAGEREF _Toc401969348 4 Èñïàíèÿ GOTOBUTTON _Toc401969349 PAGEREF _Toc401969349 5 Ôèíëÿíäèÿ GOTOBUTTON _Toc401969350 PAGEREF _Toc401969350 5 Ãåðìàíèÿ GOTOBUTTON _Toc401969351 PAGEREF _Toc401969351 5 Øâåöèÿ GOTOBUTTON _Toc401969352 PAGEREF _Toc401969352 6 Âèçèòíûå

êàðòî÷êè GOTOBUTTON _Toc401969353 PAGEREF _Toc401969353 6 Ïîäàðêè GOTOBUTTON _Toc401969354 PAGEREF _Toc401969354 7 Äåëîâûå ïðèåìû GOTOBUTTON _Toc401969355 PAGEREF _Toc401969355 9 Çâàííûå óæèíû GOTOBUTTON _Toc401969356 PAGEREF _Toc401969356 10 Êàê îäåâàòüñÿ GOTOBUTTON _Toc401969357 PAGEREF _Toc401969357 12 Ïåðåãîâîðû GOTOBUTTON _Toc401969358 PAGEREF _Toc401969358 13

Îáùåíèå GOTOBUTTON _Toc401969359 PAGEREF _Toc401969359 14 Çàêëþ÷åíèå GOTOBUTTON _Toc401969360 PAGEREF _Toc401969360 15 Åâðîïà España France Italia BRD United Kingdom Sverige Suomi Ââåäåíèå Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà â Àíãëèè íà÷àëñÿ ïðîìûøëåííûé