Огляд Австралії та Океанії — страница 5

  • Просмотров 248
  • Скачиваний 13
  • Размер файла 22
    Кб

меланезійської, полінезійської та малайської крові. Полінезійська раса вважається проміжною між трьома найбільшими расами людства і має австралоїдні, монголоїдні та євпропеоїдні ознаки. Список використаної літератури Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 2000. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. для студ. вузів. — К.: Знання, 1999. Дахно І. І. Міжнародне

приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. Евстигнеев В. Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный систематизированный анализ. — М.: Наука, 1997. Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1998. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — М.: Междунар. отношения, 2000. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под

ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1999. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. — М.: Прогресс; Университет, 1994. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. — К.: Таксон, 2000. — Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика. Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Международная

экономика. — К.: МАУП, 1999. Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. I. Рогач, О. І. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1998. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. — М.: ИНСАН, 1994. Шемятенков В. Г. Евро: две стороны одной монеты. — М.: Экономика, 1998. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства:

Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. — 2-е изд., доп. — К.: А.С.К., 2001. Юркгвський В. М. Країни світу: Довід. — К.: Либідь, 1999. Юрчишин В. В. Валютні кризи: Моногр. — К.: УАДУ при Президентові України, 2000.