Міжнародний маркетинг — страница 12

  • Просмотров 5048
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

технічних, ек-них параметрів аі – питома вага і-го технічного параметра Конкурентоспром-ть товару (К) може бути розрахована за формулою: К=Іг.т./Іг.т.а. , або К=Іг.е./Іг.е.а. де Іг.т.а. , Іг.е.а. – відповідно групові параметричні індекси ( технічний та ек-ний) товару-аналога. Інтегральний показник конкур-сті (Кі)може бути розрахований за формулами: Кі=В/З або Кі= Іг.т./ Іг.е , де В – виторг від продажу товару З- повні витрати на вир-во та

реалізацію товару Інтегральний індекс конкур-сті визначається по товару в цілому шляхом ділення групового індексу за показниками якості (технічної) на груповий індекс за показниками ціни. Ек. сутність інтегрального індексу конкур-сті в тому, що він є узагальнюючою хар-кою конкур-сті товару. Чим вищий інткгральний індекс, тим більше конкур-сть товару. Концепція життєвого циклу товару. Концепція життєвого циклу товару хар-зує

зміни об’єму збуту товару і прибутку від його реалізації, пропонує направлення стратегії і тактики маркетингу з моменту знаходження товару на ринку до його зняття з ринку. Існує 4 стадії життєвого циклу товару: Упровадження – це період появи товару на ринку і постійного збільшення об’єму продажу. Фірма в цей час практично не отримує прибутку від збуту цього товару внаслідок великих витрат, пов’язаних із упровадженням товару

на ринок. Зростання – це період швидкого визнання товару на ринку і помітного збільшення прибутку від його реалізації. Зрілість – це період поступового зменшення темпів росту об’єму продажу, так як товар уже отримав визнання більшості покупців.В цей час прибуток досягає максимального значення і починає знижуватись через збільшення витрат на маркетинг з метою укріплення конкурентоспроможності товару. Спад – це періоз

різкого зниження об’єму продажу і прибутку. Матриця Бостонської консультативної групи : сутність і значення в маркетинговій діяльності. Матриця “Зростання-частка” (матриця Бостон. консульт. групи) дозволяє ідентифікувати місце фірми на ринку, його частку щодо основних конкурентів і темпів зростання галузі. Матриця визначає роль кожної стратегічної господарської одиниці щодо двох змінних – зростання ринку і частки ринку

для фірми. Використовуючи матрицю, фірма може визначити: 1) який з її підрозділів грає ведучу роль в порівнянні з конкурентами; 2) яка динаміка її ринків: вони розвиваються, стабілізуються або скорочуються. В основі матриці лежить припущення, що чим більше доля підрозділу на ринку, тим нижче відносні витрати та вище прибуток в результаті економії від масштабів вир-ва, накопичення досвіду та покращення позиції при укладанні угоди