Клонирование и анализ генов легких цепей иммуноглобулинов стерляди

  • Просмотров 11289
  • Скачиваний 483
  • Размер файла 51
    Кб

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ..............................................................................................3 ÂÂÅÄÅÍÈÅ.............................................................................................................................4 ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ......................................................................................................5 ÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÈÌÌÓÍÎÃËÎÁÓËÈÍÎÂ...................................................................................5 ÃÅÍÎÌÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÑÏÐÅÑÑÈß ÃÅÍÎÂ L-ÖÅÏÅÉ ÈÃ Ó ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÕ....................................................................7 ÃÅÍÎÌÍÀß

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÑÏÐÅÑÑÈß ÃÅÍΠL-ÖÅÏÅÉ ÈÃ Ó ÍÈÇØÈÕ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÛÕ......................................................11 ÝÂÎËÞÖÈß ÃÅÍΠL-ÖÅÏÅÉ ÈÃ.......................................................................................19 ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È

ÌÅÒÎÄÛ...........................................................................................24 ÝËÅÊÒÐÎÔÎÐÅÇ ÄÍÊ............................................................................................................24 ÂÛÄÅËÅÍÈÅ ÄÍÊ ÈÇ ÃÅËß.................................................................................................24 ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÛÕ

ÇÎÍÄÎÂ......................................................................25 ÂÛÄÅËÅÍÈÅ ÏËÀÇÌÈÄÍÎÉ ÄÍÊ......................................................................................26 Î×ÈÑÒÊÀ ÏËÀÇÌÈÄÍÎÉ ÄÍÊ ÌÅÒÎÄÎÌ ÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÈÐÎÂÀÍÈß Â