Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві

  • Просмотров 385
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 48
    Кб

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КРЯЧКО Валентина Григорівна УДК 338.43: 330.14 ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в

Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, старший науковий співробітник КІСІЛЬ Микола Іванович, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу інвестицій Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович, Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри економіки агропромислових формувань кандидат економічних наук, БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Олексіївна, Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, доцент кафедри податкової та страхової справи Захист відбудеться 22.04.2008 р. о _15_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за

адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к.317. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 2-й поверх, к. 212. Автореферат розісланий 21.03.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.

Функціонуючий нині в сільському господарстві України виробничий капітал сформовано у процесі становлення та розвитку ринкових відносин. Внаслідок приватизації майна державних підприємств і реорганізації КСП державну та колективну власність було трансформовано у приватну. Поширення приватної власності у сільському господарстві в свою чергу зумовило необхідність формування відносин власності на землю і майно як на