Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 6

  • Просмотров 325
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

урахуванням навколишнього економічного і соціального середовища. Важливим завданням фахівців економічного профілю є оволодіння прийомами та методами економічного аналізу, за допомогою яких здійснюється управління фінансовою діяльністю підприємства. Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних основ економічного аналізу, оволодіння його методикою та окремими видами для економічного обґрунтування

діяльності підприємств у системі ринкових відносин, прийомами виявлення впливу певних чинників на відхилення результативних показників. Практична частина присвячена вивченню основних способів факторного аналізу і методам комплексної порівняльної оцінки декількох економічних об’єктів. Метою практичної роботи є набуття навичок з виконання розрахунків по визначенню : побудови факторних систем; визначення відхилень

результативних показників під впливом факторів; вибору найкращого економічного об’єкту з наведеної сукупності; формулювання висновків за отриманими результатами, які б дозволяли не тільки виявити напрямки зміни економічних процесів або явищ, але й обґрунтувати причини цих змін. Отже, контрольна робота дозволяє отримати уявлення про економічний аналіз як науку і як інструмент підвищення ефективності

виробничо-господарської діяльності підприємств. загальні теоретичні відомості Практичні завдання контрольної роботи побудовані на основі використання методів економічного аналізу. Метод економічного аналізу - це система прийомів і способів комплексного взаємопов'язаною та безперервного дослідження динамічного розвитку виробничих відносин у нерозривній єдності з продуктивними силами, розкриття факторів, тенденцій і

закономірностей цього розвитку, обгрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських, резервів. Метод економічного аналізу направлений на розчленування предметів і явищ на частини; вивчення і виявлення внутрішніх зв'язків предметів і явиш; узагальнення і підведення підсумків господарської діяльності. У контрольній роботі використовуються дві базові групи методів

економічного аналізу: методи елімінування та методи комплексної порівняльної оцінки. Елімінування - найбільш простий і доступний спосіб визначення впливу окремих факторів на відхилення фактичних результативних показників від базових. Ця група включає прийоми ланцюгових (послідовних) підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць, інтегральний тощо. Прийом ланцюгових підстановок - полягає в послідовній заміні базової