Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 2

  • Просмотров 326
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, виявленням глибинної їх суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, і об’єктивною оцінкою їх виконання. Із збільшенням чисельності населення, вдосконаленням засобів виробництва, зростання матеріальних і духовних потреб людини аналіз поступово

стало щонайпершою життєвою необхідністю цивілізованого суспільства. Без аналізу сьогодні взагалі неможливо свідома діяльність людей. Під методом науки розуміють спосіб дослідження свого предмету. Специфічні для різних наук способи підходу до вивчення свого предмету ( в тому числі і АГД) базуються на все суспільному діалектичному методі пізнання. Матеріалістична діалектика виходить з того, що всі явища та процеси необхідно

розглядати у постійному русі, зміні, розвитку. Звідси джерело однієї з характерних рис метода АГД – необхідність постійних порівнянь. Порівняння часто використовуються в АГД. Фактичні результати діяльності порівнюються з результатами минулих років, досягненнями інших підприємств, плановими показниками, середньо промисловими та ін. Матеріалістична діалектика навчає необхідність вивчення внутрішніх протиріч, хороший та

поганий бік кожного явища, кожного процесу. Це також одна з характерних рис АГД. Використання діалектичного методу в аналізі означає, що вивчення господарської діяльності підприємств повинно проводитись з урахуванням всі зв’язків. Ніяке явище не може бути правильно зрозуміле, якщо воно розглядається окремо, без зв’язку з іншими. Наприклад, вивчаючи вплив упровадження нової техніки на рівень собівартості продукції, треба

враховувати не тільки безпосередній, але і непрямий зв'язок. Відомо, що з упровадженням нової техніки збільшуються витрати виробництва, а значить і собівартість продукції. Але при цьому розрахунок продуктивності праці, що у свою чергу сприяє економії заробітної платні і зниженню собівартості продукції. Звідси витікає, що якщо темпи зростання продуктивності праці будуть більшими, ніж темпи зростання витрат на зміст і

експлуатацію нової техніки, тоді собівартість продукції знижуватиметься, і навпаки. Значить, щоб зрозуміти і правильно оцінити те або інше економічне явище, необхідно вивчити всі взаємозв'язки і взаємозалежності з іншими явищами. Це одна з методологічних рис методу АХД. Важливою методологічною межею аналізу є і те, що він здатний не тільки встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, але і давати їм кількісну характеристику,