Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 10

  • Просмотров 330
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

ранговий показник. Найменш ефективним є цех № 4, який зайняв останнє місце, який має найбільший комплексний ранговий показник. Метод відстані до еталону : Таблиця 4 Підроз-діли Показники Виконан-ня плану випуску продукції, R1 Виконання плану продуктивності праці, R2 Виконання плану прибутку, R3 Ритмічність виробництва, R4 Виконання плану фондовіддачі, R5 Rj Міс-це % Х1 % Х1 % Х1 % Х1 % Х1 Цех № 1 101,5 0,963 102,7 1,011 101,8 0,92 92,9 0,97 100 0,97 0,098 2 Цех № 2 101,6 0,964

101,6 1 110,6 1 95,6 1 103,5 1 0,036 1 Цех № 3 102,4 0,97 108,7 1,07 98,4 0,89 95,5 0,999 101,7 0,98 0,135 3 Цех № 4 105,4 1 102,6 1,01 81,8 0,74 86,9 0,91 99,2 0,96 0,278 4 Вихідні дані доповнюємо строчкою, що характеризує еталонний цех : всі показники мають найкраще серед наведених значення. Використовуючи формулу 18, вихідні показники стандартизуємо у відношенні відповідного показника еталонного цеху. Всі розрахунки зводимо до таблиці 4. За формулою 19 знаходимо комплексну рейтингову оцінку

кожного цеху. Найбільш ефективним вважається цех, комплексна рейтингова оцінка якого найменша. Висновок: Цех № 2 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його можна вважати найкращим. Результати розрахунків показників за методом суми місць і за методом відстані до еталону відрізняються. Але дані отримані за методом відстані до еталону слід вважати більш достовірними, так як він враховує не тільки розташування

підрозділів за кожним з показників, але й ступінь відхилення значень. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анализ хозяйственной деятельности в промышленности/под. ред. В.И. Стражева – Минск: 1997.-478с. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1996.-416с. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К.: Вища шк., 1992. – 191с. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу:

Навч. посіб. – К.: Знання – прес, 2000. – 208с. Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. – метод пособие. – К.: МАУП, 1998. – 268с. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие для студ., обуч. по экон. спец./М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, Н.М. Заварихин и др. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 655с. Экономический анализ хозяйственной деятельности

предприятий и объединений/ Под. ред. С.Б. Барнгольц. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 246с. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. – Львів : Світ, 1993. – 215с.