Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві

  • Просмотров 316
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра : “Економіка підприємств транспорту” КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : “Економічний аналіз” Перевірила : доцент кафедри Гудкова В. П. Виконала : студентка 4-го курсу заочної форми навчання групи ОА-2 Панченко Ю.М. 2000-ОА-405 Київ 2004 ЗМІСТ Вступ ...................................................................................................... 3 Теоретична частина Форми та методи організації проведення

аналітичної роботи на підприємстві .............................................................................................3 Практична частина Задача №1 .............................................................................................14 Задача №2 .............................................................................................16 Список використаної літератури ........................................................21 ВСТУП В умовах переходу до ринкової економіки роль аналізу господарської діяльності підприємств значно підвищилась. З метою виявлення

резервів підвищення ефективності господарювання необхідно проводити аналіз з урахуванням навколишнього економічного і соціального середовища. Важливим завданням фахівців економічного профілю є оволодіння прийомами та методами економічного аналізу, за допомогою яких здійснюється управління фінансовою діяльністю підприємства. Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних основ економічного аналізу,

оволодіння його методикою та окремими видами для економічного обґрунтування діяльності підприємств у системі ринкових відносин, прийомами виявлення впливу певних чинників на відхилення результативних показників. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Форми та методи ОРганізації проведення аналітичної роботи на підприємстві Вивчення явища природи та загального життя неможливе без аналізу. Під аналізом розуміють спосіб пізнання предметів

та явищ навколишнього середовища, який базується на розподілі цілого на складові частини та вивченні їх у всій різноманітності зв’язку та залежності. Аналітичні можливості людини виникли й удосконалювались у зв’язку з об’єктивною необхідністю постійної оцінки своїх дій, вчинків в умовах навколишнього середовища. Економічний аналіз як наукова дисципліна – це система спеціальних знань, пов’язана з дослідженням існуючих