Еволюція поняття науки — страница 2

  • Просмотров 8862
  • Скачиваний 413
  • Размер файла 24
    Кб

ñåðåäíüîâ³÷÷³...................... 20 3.3. Ïåðåãëÿä ïåðåäóìîâ àíòè÷íî¿ íàóêè â ñåðåäíüîâ³÷÷³................. 21 4. Åâîëþö³ÿ ïîíÿòòÿ íàóêè â åïîõó ³äðîäæåííÿ.................................... 23 4.1.

Íîâå ðîçóì³ííÿ ëþäèíè â åïîõó ³äðîäæåííÿ................................ 23 4.2. Ïðîáëåìà íåñê³í÷åííîñò³ â åïîõó ³äðîäæåííÿ............................. 23 Âèñíîâêè............................................................................................. 26

˳òåðàòóðà........................................................................................ 27 ÂÑÒÓÏ Â ñó÷àñí³é öèâ³ë³çàö³¿ íàóêà â³ä³ãðຠîñîáëèâó ðîëü. Òåõíîëîã³÷íèé ïðîãðåñ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ, ÿêèé

ïðèâ³â â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ äî íîâî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ, çàñíîâàíèé íà çàñòîñóâàíí³ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü. Íàóêà ðåâîëþö³îí³çóº íå

ò³ëüêè ñôåðó âèðîáíèöòâà, àëå é âïëèâຠíà ³íø³ ñôåðè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêîæ ïðîáëåìè ìàéáóòíüîãî ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå

ìîæóòü îáãîâîðþâàòèñü ïîçà àíàë³çîì åâîëþö³¿ ïîíÿòòÿ íàóêè [1]. ßêèì ÷èíîì ôîðìóºòüñÿ, æèâå é ïîò³ì òðàíñôîðìóºòüñÿ àáî íàâ³òü