Еволюція поняття науки

  • Просмотров 8705
  • Скачиваний 413
  • Размер файла 24
    Кб

Ç̲ÑÒ Âñòóï................................................................................................. 3 1. Ó ïî÷àòê³â íàóêîâî-òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ.......................................... 5 1.1. Ïî÷àòêè ñòàðîãðåöüêî¿ ìàòåìàòèêè.......................................... 6 1.2.

Åëåéñüêà øêîëà ³ ïåðøà ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè íåñê³í÷åííîñò³........ 9 2. Ñòàíîâëåííÿ ïåðøèõ íàóêîâèõ ïðîãðàì................................................ 11 2.1. Íàóêîâà ïðîãðàìà

Ëåâê³ïïà-Äåìîêð³òà: àòîì³çì............................ 11 2.2. Ãðåöüêå ïðîñâ³òíèöòâî. Ñòàíîâëåííÿ ãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ......... 11 2.3. Ïëàòîí ³ òåîðåòè÷íå

îáãðóíòóâàííÿ ìàòåìàòè÷íî¿ ïðîãðàìè â àíòè÷í³é íàóö³ 13 2.4. Êîíòèíóàë³ñòè÷íà ïðîãðàìà Àðèñòîòåëÿ................................... 15 3. Åâîëþö³ÿ ïîíÿòòÿ

íàóêè â ñåðåäíüîâ³÷÷³.......................................... 17 3.1. Ñåðåäíüîâ³÷íå ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ³ ëþäèíè................................. 18 3.2. Äîëÿ àíòè÷íèõ íàóêîâèõ ïðîãðàì ó