Этническая структура населения Беларуси

  • Просмотров 1651
  • Скачиваний 11
  • Размер файла 56
    Кб

Змест I Уводзіны…………………………………………………..............…. .2 II Асноўная частка…………………………………………..……….… 3 1. Паняцце “этнас”………………………………………...............…3 2. Фактары фарміравання беларускага этнасу…………..................3 2.1. Узмацненне актыўнасці феадальна-прыгоннай сістэмы... ..4 2.2. Міграцыі насельніцтва …… …… ………………………. ...6 2.3. Эканамічныя працэссы……………………………….....……7 3. Аб'яднальныя працэсы ў межах

гісторыка-этнаграфічных абласцей…………………………………………………….…………..11 4. Распаўсюджванне этнікону «беларусцы» і назвы «Белая Русь»……………………………………………………………………13 5. Фарміраванне этнічнай самасвядомасці………………………..16 5.1.Утварэнне спадчынных найменняў…………………………17 6. Канфесіянальная сітуацыя……………………….………………19 III Заключэнне……………………………………………………....….21 IV

Літаратура…………………………………………………...………22 УВОДЗІНЫ Беларускі этнас - гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на тэрыторыі сучаснай Беларусі, суседніх усходніх і паўночных землях і характарызуецца асаблівасцямі мовы, побыту, культуры, рысаў псіхікі і самасвядомасці, што перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Працэс фарміравання беларускага этнасу з'яўляецца доўгім па часе, складаным і шматгранным.

Гэтая праца прысвечана вывучэнню этнічнай структуры насельніцтва Беларусі ў XVI – XVIII ст.ст. і сістэматызацыі ведаў па дадзенай тэме. На мой погляд тэма з’яўляецца актуальнай на сягодняшні дзень. Сапраўдны беларус павінен ведаць свае карэнні дзеля таго, каб не страціць самасвядомасць. Асноўная прычына складанасці і заблытанасці праблемы этнічнай самаідэнтыфікацыі беларусаў палягае, на маю думку, у схільнасці большасці

даследчыкаў змешваць эндаэтнанімію і экзаэтнанімію беларусаў, што прыводзіць да сур’ёзных непаразуменняў і кардынальна супрацьлеглых высноваў. Мэтай маёй працы з’яўляецца апісанне структуры беларускага этнасу менавіту ў XVI – XVIII ст.ст., бо гэты час для беларускага народа адзначаецца цяжкасцямі, якія былі абумоўлены шэрагам знешніх і ўнутрыпалітычных фактараў. Таксама перада мной была пастаўлена задача паказаць, у якіх