Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitвti organizвcijв — страница 9

  • Просмотров 5279
  • Скачиваний 92
  • Размер файла 74
    Кб

efektivitātes paaugstināšanā abos iepriekšminētajos variantos Pie intensīviem darba procesiem Jūs norīkotu? holēriķi melanholiķi sangvīniķi flegmātiķi Jūsuprāt, vienmuļu, monotonu darbu vislabāk veiktu? holēriķis melanholiķis sangvīniķis flegmātiķis Pienākumus, kuros nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana un liela atbildības izjūta, Jūs uzticētu veikt? holēriķim melanholiķim sangvīniķim flegmātiķim Lai darba kolektīvā kolēģu vidū veidotos labas attiecības, svarīgākais ir? kopīgas intereses raksturu saderība abi iepriekšminētie varianti Vai Jūs, veidojot jaunu kolektīvu, pievērstu uzmanību darbinieku raksturu saderībai? jā nē Jūsu vecums? 18 – 30 g. 31 – 40 g. 41 – 50 g. 50 un vairāk 3.3. IEGŪTO APTAUJAS ANKETU

ANALĪZE UN INTERPRETĀCIJA 1. Pieņemot darbā jaunu darbinieku, vislielāko uzmanību Jūs pievērstu? 1.attēls Tabulā redzams, ka vislielākā uzmanība tiek pievērsta darba pieredzei un izglītībai, bet vismazākā vecumam, dzimumam, ārējam izskatam un rakstura īpašībām. Vai darbinieka temperamentam ir svarīga nozīme saskarsmē ar citiem cilvēkiem? 2.attēls Tabulā redzams, ka respondenti uzskata, ka temperamentam tipam ir ļoti svarīga nozīme saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 3. Jūsuprāt, darbinieka rakstura īpašībām ir būtiska nozīme? 3.attēls Šis aptaujas jautājums parāda, ka darbinieka rakstura īpašībām ir būtiska nozīme gan saskarsmē ar cilvēkiem, gan arī darba efektivitātes paaugstināšanā. 4. Pie intensīviem darba procesiem Jūs

norīkotu? 4.attēls Pie intensīviem darba procesiem visvairāk tiktu norīkoti sangvīniķi un tad sekotu tikai holēriķi, turpretīim neviens no respondentiem nenorīkotu flegmātiķi un melanholiķi. 5. Jūsuprāt, vienmuļu, monotonu darbu vislabāk veiktu? 5.attēls Vienmuļu, monotonu darbu vislabāk veiktu melanholiķi, pēc tam tikai flegmātiķi, turpretim tikai viens respondents to uzticētu veikt holēriskā temperamenta tipa pārstāvim. Pienākumus, kuros nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana un liela atbildības izjūta, Jūs uzticētu veikt? 6.attēls Tabula parāda, ka pienākumus, kuros nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana un liela atbildības izjūta, vislabāk veiktu holēriķi un tad tikai sangvīniķi, bet neviens no aptaujātajiem to neuzticētu

flegmātiķiem un melanholiķiem. Lai darba kolektīvā kolēģu vidū veidotos labas attiecība, svarīgākais ir? 7.attēls Aplūkojot tabulu, var secināt, ka par svarīgāko tiek uzskatītas gan kopīgas intereses, gan arī raksturu saderība. Vai Jūs, veidojot jaunu kolektīvu, pievērsiet uzmanību darbinieku raksturu saderībai? 8.attēls Tabulas dati parāda, ka veidojot jaunu kolektīvu, lielākā daļa potenciālo darba devēju pievērstu uzmanību darbinieku raksturu saderībai. 9. Jūsu vecums? 9. attēls Lielākā daļa respondentu ir vecumā no 41 – 50 gadiem, bet vismazāk ir vecumā pēc 50 gadiem. SECINĀJUMI Izstrādājot kursa darbu “Darbinieka personības īpašību saikne ar darba efektivitāti organizācijā” tika secināts: 1. Sangvīniskā

temperamenta pārstāvjiem vispiemērotākais ir organizatoriskais darbs, tātad darbs ar cilvēkiem, nevis lietām. 2. Melanholiķi vislabāk veiks vienmuļu, monotonu darbu, kurā ir maza saskarsme ar cilvēkiem. 3. Holēriķi ir “dzimuši līderi”, kas ar savu enerģiskumu un mērķtiecību spēj aizraut arī citus. 4.Flegmātiskā tipa pārstāvji spēj vislabāk veidot attiecības ar citiem un visilgāk izturēt gan fizisku, gan garīgu slodzi. 5. Hipertīmā tipa pārstāvji ir ļoti aktīvi un darbīgi, tomēr viņu attiecībās ar cilvēkiem ir raksturīga nestabilitāte. 6. Sensitīvā tipa pārstāvji ir bikli, kautrīgi, par sevi nepārliecināti cilvēki. 7. Trauksmainā tipa pārstāvjiem raksturīga iekšēja nedrošība un svārstīgums, kas parasti tiek

kompensēts ar pārlieku punktualitāti un sīkumainību. 8. Demonstratīvajam tipam piemīt tieksme vienmēr atrasties uzmanības centrā un tikt atzītam. 9. Distīmā tipa pārstāvjiem raksturīgs pazemināts noskaņojums un tendence pievērst uzmanību visam negatīvajam. 10. Rigidā tipa pārstāvji par katru cenu cenšas realizēt savas idejas, un ir pārlieku iedomīgi un egoistiski. 11. Uzbudināmajam tipam ir raksturīga nespēja kontrolēt savas emocijas, kā arī agresivitāte un tieksme būt autoritātei. 12. Ciklotīmā tipa pārstāvjiem ir raksturīgas regulāras noskaņojuma maiņas, kuras viņiem ir jāiemācās kontrolēt. Analizējot literatūru par personības īpašību saikni ar darba efektivitāti organizācijā, tika secināts, ka darbinieka temperamentam