Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitвti organizвcijв — страница 8

  • Просмотров 5278
  • Скачиваний 92
  • Размер файла 74
    Кб

“ORGANIZĀCIJA” VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Organizācija ir cilvēku grupa, ka apzinīgi sadarbojas kopēja mērķa (mērķu) sasniegšanai. Taču jebkuru cilvēku kopu nevar uzskatīt par organizāciju. Lai cilvēku grupu uzskatītu par organizāciju, tai jāatbilst šādiem kritērijiem: cilvēku grupas esamība, kuras locekļi strādā kopā ar nodomu sasniegt kopēju mērķi, visiem ir viens mērķis, kuru visi grupas locekļi pieņem par kopēju. Sekmīgu organizācijas darbību var nodrošināt, ja tajā darbojas pietiekams skaits vadītāju – ideju ģeneratoru, organizatoru un praktiķu, respektīvi, cilvēki strādā spraigāk un padara vairāk nekā tad, ja viņi būtu strādājuši atsevišķi. Tas nozīmē, ka organizācija strādā efektīvi. Ir šādi efekta

komponenti: organizācija apvieno daudzu cilvēku pūles, un šo pūļu vienlaicīgums rada enerģijas pieaugumu, cilvēki, iekļaujoties organizācijā, izpilda kādu noteiktu darbu, tā kā organizācijā cilvēku pūles tiek kooperētas, pieaug visas organizācijas enerģija, kopīgie mērķi tiek sasniegti ātrāk un efektīvāk. Organizācijām ir dažādi mērķi. Jo sarežģītāka ir organizācija, jo vairāk tai ir savstarpēji saistītu mērķu. Sabiedrībā pastāv vairāki organizāciju tipi. Galvenie no tiem ir trīs tipi: Asociācijas – organizācijas, kurās cilvēki apvienojas labprātīgi. Birokrātiskā tipa organizācijas – katram organizācijas loceklim tiek piešķirta noteikta loma, pienākumi un atbildība atbilstoši viņa statusam organizācijā.

Totālās organizācijas – funkcionē kā iestādes, kurās noteikts cilvēku kontingents uz ilgāku laiku tiek izolēts no sabiedrības. Ētisku apsvērumu dēļ kursa darba autore neminēs pētāmās organizācijas pilnu nosaukumu. Pētāmās birokrātiskā tipa organizācijas - X pilsētas domes - galvenais darbības virziens ir, vietējās pašvpārvaldes realizēšana dzīvē., un tās darbības funkcijas ir šādas: komunālo pakalpojumu organizēšana, administratīvās teritorijas labiekārtošana, rūpes par iedzīvotāju izglītību, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, civilstāvokļa aktu reģistrēšana, - valsts statistikai nepieciešamo ziņu savākšana un sniegšana, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana, pedagoģisko darbinieku

tālākizglītības organizēšana, bērnu tiesību aizsardzības īstenošana attiecīgajā administratīvajā teritorijā, uzņēmējdarbības sekmēšana. 3. DARBINIEKU PERSONĪBAS ĪPAŠĪBU IZPĒTE X PILSĒTAS DOMĒ 3.1. PĒTĀMĀS GRUPAS APRAKSTS Sociālā grupa – noteikts cilvēku kopums, kuram raksturīgas kaut kādas kopīgas pazīmes. Vispārpieņemta sociālo grupu klasifikācija nepastāv. Krievu socioloģe G. M. Andrejeva sniedz šādu iedalījumu: Nosacītās grupas – grupas ir pēc kaut kādas pzīmes no sabiedrības izdalīts cilvēku kopums. Reālās grupas – sabiedrībā funkcionējoši cilvēku kopumi, kuru locekļus saista objektīvi pastāvošas attiecības. 2.1. Laboratorijas grupa –cilvēku kopums, kuri tiek uzaicināti piedalīties pētījumā.

2.2. Dabiskās grupas – veidojas un pastāv sabiedrībā “pašas par sevi” kā sabiedrības sociālās struktūras elementi. 3. Neorganizētās grupas – grupas, kuru dalībnieku vidū ir vismazāk ciešas saites. 4. Difūzās grupas – dalībnieki apvienojas uz savu simpātiju pamata. 5. Personīgo mērķu grupas – iesaistās cilvēki, lai kopā realizētu sev svarīgus mērķus. 6. Darba grupas – cilvēki iekļaujas, lai kopā darbotos sev un sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanā. Pirmā būtiskākā grupas pazīme ir savstarpējās attiecības grupas dalībnieku vidū, tie pazīst cits citu, un uztver viens otru kā savējos. Otrā būtiskākā grupas pazīme ir grupas struktūra, kura izveidojas pēc zināma laika, katram grupas dalībniekam ir savs

statuss grupā un tam atbilstoša loma. Tika aptaujāta x pilsētas domes darba grupa, kur katram dalībniekam ir savs atbilstošs statuss un loma. Anketēšanā piedalījās x pilsētas domes 30 darbinieki. Atpakaļ tika saņemti visi eksemplāri, jo respondentiem tika palūgts anketas aizpildīt uz vietas. 3.2. PĒTĪJUMU METODIKAS RAKSTURS Pētījums tika veikts ar aptaujas anketu palīdzību. Anketa sastāv no 9 jautājumiem. Pieņemot darbā jaunu darbinieku vislielāko uzmanību Jūs pievērsiet? vecumam dzimumam ārējam izskatam izglītībai darba pieredzei rakstura īpašībām Vai darbinieka temperamentam ir svarīga nozīme saskarsmē ar citiem cilvēkiem? jā nē Jūsuprāt, darbinieka rakstura īpašībām ir būtiska nozīme? saskarsmē ar cilvēkiem darba