Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitвti organizвcijв

  • Просмотров 8360
  • Скачиваний 107
  • Размер файла 74
    Кб

Saturs Ievads 3 1. Personības īpašību vispārīgs raksturojums 5 1.1. Temperamenta tipu būtība un nozīme darbā 6 Sangvīniskais temperaments 6 Melanholiskais temperaments 7 Holēriskais temperaments 9 Flegmātiskais temperaments 11 Rakstura akcentuācijas tipi 12 Hipertīmais tips 12 Sensitīvais tips 13 Trauksmainais tips 14 Demonstratīvais tips 15 Distīmais tips 15 Rigidais tips 16 Uzbudināmais tips 17 Ciklotīmais tips 18 Jēdziena “organizācija” vispārīgs raksturojums 19 Darbinieku personisko īpatnību izpēte x pilsētas domē 21 Pētāmās grupas apraksts 21 Pētījumu metodikas raksturs 22 Iegūto aptaujas anketu rezultātu analīze un interpretācija 24 Secinājumi 29 Anotācija latviešu valodā 31 Anotācija angļu valodā 32 Izmantotā

literatūra 33 Pielikums IEVADS Kursa darbam tika izvēlēta tēma “ Darbinieka personības īpašību saikne ar darba efektivitāti organizācijā”, jo man, kā topošajai biroja vadītājai, likās ļoti būtiski pētīt kādas darbinieka temperamenta un rakstura akcentuācijas tipa īpatnības sekmē un kādas kavē darba efektivitāti organizācijā. Ikviens piedzimst ar savu temperamentu un savām rakstura īpašībām. Dzīves apstākļi, tautība, apkārtējā vide, saimnieciskais stāvoklis un vecāku ietekme veido cilvēka personību, taču būtība paliek tā pati iepriekšējā.. Psiholoģijā šīs pazīmes tiek dēvētas par individuālpsiholoģiskajām īpatnībām, kurām ir ļoti liela nozīme gan saskarsmē ar cilvēkiem, gan arī darba efektivitātes

paaugstināšanā organizācijā. Lai gan jēdziens “individuālpsiholoģiskās īpatnības” ietver arī tādas īpatnības kā spējas, intelekts, pašvērtējums un pašcieņa, tomēr man visbūtiskākais šķiet indivīda temperamenta un rakstura akcentuācijas tips, jo dzīves laikā ir iespējams to pamainīt, taču būtība paliks tā pati iepriekšējā. Cilvēka temperaments un rakstura iezīmes ietekmē ne tikai darba izpildi, bet arī tā rezultātu, tādējādi potenciālajiem darba devējiem šim faktoram būtu jāpiegriež sevišķi liela vērība, jo flegmātiskā un melanholiskā temperamenta pārstāvjiem ir grūti pielāgoties intensīvam darba procesam, savukārt holēriķi un sangviniķi nespēj ilgstoši veikt vienmuļu un monotonu darbu. Pētījuma

priekšmets: Personības īpatnības. Kursa darba mērķis: Pētīt un analizēt darbinieka personisko īpašību saikni ar darba efektivitāti organizācijā. Izvirzītā hipotēze: Ja darba devējs ņems vērā darbinieka temperamenta un rakstura īpatnības, tad - paaugstināsies darba efektivitāte, - paaugstināsies darbinieku atdeve darbā. Kursa darba uzdevumi: Studēt un analizēt literatūru par personības īpašību saikni ar darba efektivitāti un apkopot iegūto informāciju. Veikt attiecīgās problēmas izpēti praksē. Kursa darbā tiks izmantotas šādas pētnieciskās metodes; teorētiskā – literatūra, empīriskā – aptauja. Galveno jēdzienu skaidrojums: Individuālpsiholoģiskās īpatnības – cilvēku savstarpējās psiholoģiskās atšķirības.

Temperaments – tās cilvēka individuālpsiholoģiskās īpašības, kuras nosaka viņa darbības dinamiku un ir atkarīgas no centrālās nervu sistēmas īpašībām. Rakstura akcentuācija – parādība, kad dažas cilvēka rakstura īpašības ir ļoti attīstītas un izceļas uz citu īpašību fona. Kursa darba struktūra. Kursa darbam ir 3 daļas, kurās tiek analizēta literatūra par pētāmo problēmu un anketēšanas laikā iegūtie aptaujas rezultāti., kā arī secinājumi un pielikums, kurā ievietots pētījumu laikā izmantotās anketas paraugs. Anotācija latviešu un angļu valodā. 1. PERSONĪBAS ĪPAŠĪBU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Pie personības individuālpsiholoģiskajām īpatnībām pieder temperaments raksturs spējas intelekts pašvērtējums