Блок микрофонного усилителя фонокардиографа

  • Просмотров 2648
  • Скачиваний 20
  • Размер файла 618
    Кб

ХаркОвский нацИональний унИверситет раДИоЭлектронИки Кафедра БИомедиЦИНСКих ЭлектроннЫх приБОРОВ И систем КОМПЛЕКСНЫЙ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ пояснительная записка Тема "Блок микрофонного усилителя фонокардиографа" Выполнил Допускается к защите_______ ст.. гр. Руководитель проекта: Защищен с оценкой___________ Дата____________ Харьков 2009 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (назва вищого навчального закладу)

Кафедра Біомедичних електронних пристроїв та систем Дисципліна Комплексный курсовой проект Спеціальність Курс Група Семестр ЗАВДАННЯ на курсовий проект (роботу) студента (прізвище, ім’я, по батькові) 1. Тема проекту (роботи) Блок мікрофонного підсилювача фонокардіографа 2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 3. Вихідні дані до проекту (роботи) 3.1 Двокаскадна схема підсилювача; 3.2 Тиск, який діє на мікрофон – 5·10-4

Па; 3.3 Фільт першого порядку з частотою зрізу fг=1 кГц: 3,4 Коррекція АЧХ. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 4.1 Загальні відомості по данній тематиці 4.2 Розробка структурної схеми 4.3 Схемотехнічне проектування 4.4 Моделювання схеми пристрою 5. Перелік графічного матіріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 5.1 Схема електрична принципова (А4) 5.2 Перелік елементів (А4) 6. Дата видачі завдання КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН Назва

етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання Етапів проекту (роботи) Примітки 1 Огляд літературних джерел 10.04.2009 2 Обґрунтування вибору схеми 19.04.2009 3 Розрахунок параметрів схеми та вибір елементної бази 22.04.2009 4 Моделювання роботи схеми на ЕОМ 10.05.2009 5 Оформлення пояснювальної записки 17.05.2009 6 Підготовка до захисту 25.05.2009 РЕФЕРАТ Пояснительная записка содержит 36 стр., 11 рисунков, 3 таблицы, 3 приложения, 9 источников. Объектом

исследования является процесс усиления сигнала фонокардиографа. Целью курсовой работы является разработка микрофонного усилителя фонокардиографа. В курсовой работе были рассмотрены принципы и методы фонокардиографии, разработаны структурная и электрическая принципиальная схемы микрофонного усилителя фонокардиографа, проведено моделирование в пакете “Electronics Workbench”. ФОНОКАРДИОГРАФ, УСИЛИТЕЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ, ЗВУК, ТОНЫ,