Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития — страница 9

  • Просмотров 3935
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 44
    Кб

органiзовує та проводить державну експертизу з питань, вiднесених до його компетенцiї; 26) органiзовує роботу з оперативного усунення наслiдкiв надзвичайних ситуацiй на об'єктах ядерно-промислового комплексу; 27) координує виконання робiт, пов'язаних з перетворенням об'єкта "Укриття" в екологiчно безпечну систему; 28) виступає замовником проектних робiт, координує замовлення обладнання та послуг на всiх етапах життєвого циклу

об'єктiв ядерно-промислового комплексу та забезпечення їх реконструкцiї та модернiзацiї; 29) може виступати державним замовником науково-технiчних дослiджень; 30) забезпечує проведення державної полiтики з питань охорони здоров'я працiвникiв, здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво дiяльнiстю медико-санiтарних закладiв ядерно-промислового комплексу та контроль за виконанням покладених на них функцiй; 31) самостiйно або за участю

iнших роботодавцiв проводить переговори i укладає галузевi угоди з представниками найманих працiвникiв; 32) органiзовує науково-технiчну, iнформацiйну дiяльнiсть, пропаганду досягнень i передового досвiду, видавничу дiяльнiсть, сприяє створенню i впровадженню сучасних iнформацiйних технологiй та комп'ютерних мереж в ядерно-промисловому комплексi; 33) здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до покладених на нього завдань. 5. Держатом України має

право: залучати спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до його компетенцiї; представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладення мiжнародних договорiв України; одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої

влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання його завдань i функцiй; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї. 6. Держатом України у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органами

мiсцевого самоврядування, а також з вiдповiдними органами iнших держав. 7. Держатом України у межах своїх повноважень видає на основi i на виконання актiв законодавства накази, органiзовує та контролює їх виконання. Держатом України у разi потреби видає разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування спiльнi акти. Нормативно-правовi акти Держатому України пiдлягають державнiй