Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития — страница 6

  • Просмотров 3918
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 44
    Кб

науки i технiки, обговорення найважливiших програм та iнших питань у Мiненерго України можуть утворюватися науково-технiчнi ради. Склад науково-технiчних рад i положення про них затверджує Мiнiстр. У Мiненерго України можуть утворюватися iншi дорадчi та консультативнi органи. Склад цих органiв i положення про них затверджує Мiнiстр. 11. Граничну чисельнiсть працiвникiв центрального апарату Мiненерго України затверджує Кабiнет Мiнiстрiв

України. Структуру центрального апарату Мiненерго України затверджує Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України. Штатний розпис та кошторис доходiв i видаткiв центрального апарату Мiнiстерства затверджуються в установленому порядку. Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Мiненерго України затверджує Мiнiстр. 12. Мiненерго України є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Глава Адмiнiстрацiї Президента України В. ЛИТВИН    ЗАТВЕРДЖЕНО   Указом Президента України   вiд 25 листопада 1999 року N 1500/99  Положення про Державний департамент з питань ядерної енергетики України 1. Державний департамент з питань ядерної енергетики України (Держатом України) є центральним органом виконавчої влади, який пiдпорядкований Мiнiстерству

енергетики України. Дiяльнiсть Держатому України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстерство енергетики України. Держатом України забезпечує проведення державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та поводження з радiоактивними вiдходами до передачi їх на захоронення (тобто у сферi ядерно-промислового комплексу). 2. Держатом України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами

України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням, а також наказами Мiнiстерства енергетики України. У межах своїх повноважень Держатом України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю. Держатом України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї про вдосконалення законодавства i вносить їх у

встановленому порядку на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Мiнiстерством енергетики України. 3. Основними завданнями Держатому України є: державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї та поводження з радiоактивними вiдходами до передачi їх на захоронення; участь у формуваннi та забезпечення проведення державної полiтики у сферi ядерно-промислового комплексу; створення