Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития — страница 2

  • Просмотров 3933
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 44
    Кб

понад 1 млн. км. В структурi виробництва електроенергiї АЕС складає 45.4%, ТЕС 40.9%, ГЕС 10.7%, 3% електроенергiї вироблено iншими малими станцiями. В порiвняннi iз аналогiчним перiодом 1998 року збiльшилося виробництво електроенергiї на АЕС - на 0.5% та на ГЕС - 12.7%. Ситуацiя в електроенергетицi складна, насамперед, через неплатежi за використану електричну i теплову енергiю. Заборгованiсть споживачiв складає близько 7 млрд. грн. (сiм мiсяцiв роботи

енергокомплексу). Завдяки заходам, що були прийнятi Урядом, а особливо з прийняттям Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №949 вiд 3 червня 1999 року "Про пiдготовку галузей нацiональної економiки до сталого функцiонування в осiнньо-зимовий перiод 1999/2000 року" ситуацiя останнiм часом покращується. За червень та липень реалiзацiя енергiї значно пiдвищилася i склала вiдповiдно 149.2% та 113.5%, у тому числi банкiвськими коштами 19.4% та 22.4%.

Вживаються жорсткi заходи щодо обмеження та вiдключення споживачiв-боржникiв за енергiю. Також покращується ситуацiя з вiдвантаженням палива на електростанцiї Мiненерго. За першу половину серпня вдалося збiльшити запас вугiлля на 503 тис.т. Дiяльнiсть галузi знаходиться пiд постiйним наглядом з боку Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, особливо з питання структурної перебудови в електроенергетичному комплексi. Указ Президента

України вiд 2 серпня 1999 року № 944 "Про деякi питання приватизацiї об`єктiв електроенергетичного комплексу" сприяє створенню умов для залучення стратегiчних iнвестицiй у галузь, що дасть змогу провести реконструкцiю та модернiзацiю фiзично зношеного та морально застарiлого обладнання енергооб`єктiв. Структура галузi  Указом Президента України вiд 15.12.99 № 1573/99 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади"

постановлено утворити Мiнiстерство палива та енергетики України - на базi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України, Мiнiстерства енергетики України, Державного департаменту з питань електроенергетики України, Державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України та Державного департаменту з питань ядерної енергетики України, що лiквiдуються. Таким чином, наступнi полoження - вже iсторiя, але

функцii описанi далi виконуються Мiнiстерством палива та енергетики: ЗАТВЕРДЖЕНО   Указом Президента України   вiд 25 листопада 1999 року N 1497/99  Положення про Мiнiстерство енергетики України 1. Мiнiстерство енергетики України (Мiненерго України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення державної полiтики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах (далi -