Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития — страница 10

  • Просмотров 3917
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 44
    Кб

реєстрацiї в установленому законодавством порядку. У випадках, передбачених законодавством, рiшення Держатому України є обов'язковими для виконання центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi, громадянами. 8. Держатом України очолює Голова Державного департаменту з питань ядерної енергетики України, який призначається на

посаду та звiльняється з посади Президентом України в установленому законодавством порядку. Голова Держатому України має заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади вiдповiдно до законодавства. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками провадить Голова Держатому України. Голова здiйснює керiвництво Департаментом, несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України,

Мiнiстерством енергетики України за виконання покладених на Держатом України завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступникiв Голови, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Держатому України. 9. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держатому України, обговорення найважливiших напрямiв дiяльностi i розвитку галузi в Держатомi України утворюється колегiя у складi Голови Держатому України (голова колегiї),

заступникiв Голови за посадою, а також iнших керiвних працiвникiв Держатому України. До складу колегiї можуть входити керiвники iнших центральних органiв виконавчої влади, а також пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Держатому України. Членiв колегiї затверджує та увiльняє вiд виконання обов'язкiв Кабiнет Мiнiстрiв України. Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держатому України. 10. Для розроблення

наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодо програм розвитку науково-технiчного прогресу i впровадження нових технологiй у Держатомi України може утворюватися науково-технiчна рада. Склад науково-технiчної ради i положення про неї затверджує Голова Держатому України. У Держатомi України можуть утворюватися й iншi дорадчi та консультативнi органи. Склад цих органiв i положення про них затверджує Голова Держатому України. 11.

Граничну чисельнiсть працiвникiв центрального апарату Держатому України затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства енергетики України. Структуру, штатний розпис та кошторис доходiв i видаткiв центрального апарату Держатому України затверджує Мiнiстр енергетики України. Положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Держатому України затверджує його Голова. 12. Держатом України є юридичною особою, має