Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

  • Просмотров 5013
  • Скачиваний 39
  • Размер файла 55
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНДРУСІК ІРИНА ІГОРІВНА УДК 664: 336.02 АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в

Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Поляков Олександр Максимович, Національний університет харчових технологій, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Лайко Петро Афанасійович, професор кафедри податкової та страхової справи Національного аграрного

університету, м. Київ кандидат економічних наук, доцент Тарасюк Галина Миколаївна, Житомирський державний технологічний університет, кафедра економіки, м. Житомир. Захист відбудеться “ 16 ” травня 2008 р. о 15.00 в аудиторії В-502 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного

університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68. Автореферат розісланий ” ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.М. Марченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага приділяється оцінці економічних результатів підприємств. Підсилення конкурентної боротьби на ринку

продуктів харчування ставить нові вимоги перед підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції. Підприємство працює у певному правовому та економічному середовищі, тому ефективність його функціонування залежить від впливу та якості державного втручання. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості створює передумови формування продовольчої безпеки країни, сприяє