Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

  • Просмотров 15456
  • Скачиваний 922
  • Размер файла 3436
    Кб

Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського”       На правах рукопису     ДРОЗД ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА     УДК 631.61:631.518     АГРОПЕРЕТВОРЕНІ ГРУНТИ СОЛОНЦЕВИХ КОМПЛЕКСІВ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ       06.01.03 – агрогрунтознавство та агрофізика     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук         Науковий

керівник: Балюк Святослав Антонович доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН           Харків-2009 ЗМІСТ   Стор. Вступ............................................................................................................. 4 Розділ 1. Солонцеві грунти, їх властивості та продуктивність, напрями еволюції (огляд літератури)............................... 9 Розділ 2. Об’єкти та методи досліджень...................................... 28 2.1. Об’єкти

досліджень...................................................................... 28 2.2. Методи досліджень....................................................................... 33 Розділ 3. Природні умови районів досліджень........................... 38 3.1. Кліматичні умови.......................................................................... 38 3.2. Рослинність................................................................................... 39 3.3. Геоморфологічні умови................................................................ 40 3.4. Гідрологічні та гідрогеологічні умови.......................................... 43 3.5.

Ґрунтотворні породи і ґрунти....................................................... 46 Розділ 4. Закономірності ЗМІН ВЛАСТИВОСТЕЙ АГРОПЕРЕТВОРЕНИХ ГРУНТІВ СОЛОНЦЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 51 4.1. Морфологічна будова профілю.................................................... 51 4.2. Сольовий склад плантажованих і неплантажованих солонцевих ґрунтів.................................................................................................. 60 4.3. Зміни фізико-хімічних властивостей досліджуваних ґрунтів....... 73 4.4. Вміст гумусу у

плантажованих та неплантажованих солонцевих грунтах................................................................................................. 81 4.5. Поживний режим солонцевих грунтів.......................................... 89 4.6. Зміни агрофізичних властивостей солонцевих грунтів................ 95 4.7. Вміст важких металів..................................................................... 103 4.8. Валовий хімічний склад cолонцевих грунтів................................ 110 Розділ 5. Вплив меліоративної плантажної оранки на УРОЖАЙНІСТЬ