Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

  • Просмотров 5474
  • Скачиваний 36
  • Размер файла 44
    Кб

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Криворак Андрій Дмитрович УДК 338.24:65.014.1:334.716 АДАПТАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудівна галузь) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2008 Дисертацією є

рукопис. Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, Одеський національний університет ім. І.Мечнікова, професор кафедри економіки та управління Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет “Львівська політехніка”,

директор Інституту економіки та менеджменту кандидат економічних наук, доцент Лисюк Володимир Митрофанович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу ринкових механизмів і структур Захист відбудеться “__” _________2008 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за

адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29. Автореферат розісланий “__” ________ 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ковальова Н.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. В умовах удосконалення сучасної ринкової економіки

найважливішим чинником зростання суспільного виробництва України стає перетворення продуктивних сил і, зокрема, перетворення систем управління підприємствами промисловості. Їх масштаб і темпи мають бути адекватними відповідним параметрам трансформації виробничих відносин. Теоретична основа таких перетворень вже існує, проте вона вступає в суперечність із повільною реалізацією наукових розробок на підприємствах галузі.