About POLAND Essay Research Paper SZANOWNI

  • Просмотров 270
  • Скачиваний 23
  • Размер файла 15
    Кб

About POLAND Essay, Research Paper SZANOWNI PA?STWO Firma informatyczna SFINKS s. c. pragnie zaproponowa? Pa?stwu niezawodne oprogramowanie i sprz?t komputerowy, kt?ry w maksymalnym stopniu u?atwi Pa?stwu prac? ( wszystkie wymienione ni?ej systemy pracuj? w sieci komputerowej oraz w wersji jednostanowiskowej ). Nadrz?dnym celem firmy SFINKS jest kompleksowa komputeryzacja przedsi?biorstw w oparciu o oprogramowanie w?asnej produkcji. Niezawodno?? poparta fachowym nadzorem autorskim sprawia, ?e nasze oprogramowanie cieszy si? doskona?? opini? u?ytkownik?w. Programi?ci naszej firmy stale doskonal? rodzime systemy dostosowuj?c je do potrzeb u?ytkownik?w oraz zmieniaj?cych si? przepis?w. Firma SFINKS udziela na oprogramowanie i sprz?t roczn? gwarancj?. Ponadto zajmujemy si?

instalacj? sieci NOVELL NETWARE . Propozycja naszego oprogramowania : System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie (dla punkt?w sprzeda?y detalicznej) System Finansowo-Ksi?gowy System Obs?ugi Kasy Przedsi?biorstwa System Informacyjno Doradczy Specjaln? ofert? naszej firmy jest System P?ace .System ten uwzgl?dnia aktualne potrzeby firm z r?norodn? struktur? p?acow?. Umo?liwia prawid?owe rozliczenie pracownik?w pracuj?cych w systemach akordowych ,dni?wkowych i godzinowych, z jednoczesn? mo?liwo?ci? wydrukowania ??danych PIT-?w. System P?ace umo?liwia informatyczn? obs?ug? prac zwi?zanych z naliczaniem, kartotekowaniem i?analiz? wyp?at. Pozwala ewidencjonowa? dane o czasie pracy, absencji, obliczanie sk?adnik?w p?acy, dodatk?w, zasi?k?w,

potr?ce?, zaliczek, ponadto umo?liwia wydruk listy p?ac, rozdzielnika koszt?w, potr?ce?, specyfikacji got?wki, rejestru listy p?ac, zasi?k?w refundowanych przez ZUS, dekret?w ksi?gowych, prowadzi kartotek? czasu pracy i sk?adnik?w p?acy. System FINANSOWO – KSI?GOWY: jest oparty na og?lnych zasadach prowadzenia ksi?gowo?ci, a ponadto agreguje dane analityczne i udost?pnia je w formie tabulator?w i tablic. Prowadzi pe?n? ewidencj? finansow?, kt?ra ko?czy si? automatycznym naliczeniem i wydrukiem deklaracji VAT-7 oraz sprawozdania F01. Ponadto system prowadzi pe?n? analiz? rozrachunk?w w rozbiciu na nale?no?ci i zobowi?zania, nalicza i drukuje potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zap?aty. Zgodnie z zasadami rachunkowo?ci prowadzi pe?n? ewidencj? dziennika ksi?gowa?.

Zalet? systemu jest to, i? aktualne salda i stany na wybranych kontach uzyskuje si? r?wnie? wtedy, gdy pozycje nie s? zaksi?gowane na dziennik. System prowadzi r?wnie? automatyczne ksi?gowanie wszystkich dokument?w dotycz?cych obrotu towarowego ??cznie z automatycznym zaksi?gowaniem warto?ci dotycz?cych udzielonych dotacji. System F- K umo?liwia: pe?n? automatyzacj? pracy ksi?gowo?ci, szybki dost?p do obrot?w finansowych przedsi?biorstwa, pe?n? rejestracj? zdarze? gospodarczych, przegl?d rozlicze? z kontrahentami, prowadzenie rejestr?w VAT archiwizowanie zbior?w SYSTEM EWIDENCJI TOWAROWEJ + FAKTUROWANIE Program przeznaczony do wystawiania faktur i dokonywania analiz sprzeda?y pod r?nym k?tem .Umo?liwia on szybkie sporz?dzanie sprawozda? okresowych (np. sprzeda? wg faktur, dat,

p?atnika), wystawianie i rejestracj? faktur, faktur koryguj?cych, rachunk?w uproszczonych, ponadto posiada Rejestr Sprzeda?y, przechowuje i obs?uguje Kartotek? Asortyment?w, Odbiorc?w, oraz pe?n? dokumentacj? magazynow?. Pozwala na tworzenie dowolnych zestawie? i analiz sprzeda?y. System mo?e fakturowa? r?wnie? us?ugi. System wsp?pracuje z modu?em PRODUKCJA, kt?ry s?u?y do obs?ugi procesu produkcji. automatyczne tworzenie dokument?w RW jako rozch?d do przerobu na podstawie wcze?niej ustalonych receptur przerobowych, automatyczne ustalanie cen ewidencyjnych na towar tzw. ? czysty ” na podstawie warto?ci ewidencyjnych asortyment?w pobranych do przerobu, automatyczne tworzenie oraz wydruk tzw. protoko?u przerobu, ewidencj? towaru ? czystego ” na podstawie dokument?w PW